Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

6. august

Sv. KAJETÁN, kňaz

Pôvod mena: latinský, znamená muž zmesta Gaeta. Kajetán sa narodil r. 1480 v severota- lianskom meste Tiena pri Vicenze. Bol šľachtického pôvodu, študoval v Padove astal sa doktorom práva. Mal pred se- bou vynikajúcu kariéru. Odobral sa však do Ríma, kde sa stal protonotárom na dvore pápeža Júliusa II. V r. 1516 bol Kajetán vysvätený za kňaza. Naplno sa venoval úsiliu o povznesenie kléru. Po návrate do svojho kraja vstúpil do spo- ločenstva sv. Hieronyma, aby slúžil cho- rým a chudobným. V r. 1523 spolu s bis- kupom Gianpietrom Carrafom založili v Ríme kongregáciu rehoľ- ných klerikov, ktorí sa podľa Caraffovho sídla začali volať teatíni. Pápež Klement VII. schválil ich rehoľu s neobyčajne prísnymi pra- vidlami: kňazi budú bývať v kláštore, zachovávať dokonalú chu- dobu; nemali mať žiadne majetky a dôchodky, nemali prosiť ani o almužnu, živiť sa mali len darmi, ktoré im dobrodinci dali len ako odplatu za ich služby. Nemali však vyhľadávať dobrodincov, ale na- učiť sa spoliehať na Božiu prozreteľnosť. Zomrel 7. augusta 1547 v Neapole. Za svätého ho vyhlásil Klement X. r. 1671. Je patrónom Bavorov; teatínov a vzývaný je ako ochranca pred morom. Vikonografii je zobrazený ako teatín s fúzami, pri sebe má kríž, okrídlené srdce, ľaliu a vtákov; knihu rehoľných pravidiel, klasy aroh hojnosti; inokedy je zobrazený s Jezuliatkom alebo s lebkou v ruke.