Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

30. august

Sv. ERIK, kráľ

Pôvod mena: staroškandinávsky, znamená všemocný, ctihodný, vážený vládca. Legenda hovorí, že Erik IX. Jedvard- son bol švédsky kráľ od r. 1150. Bol mu- žom úprimnej viery. Sám čítaval pri bo- hoslužbách a často aj sám pripravoval všetko potrebné na slávenie Eucharistie. Bol iniciátorom stavieb viacerých chrá- mov. Významným spôsobom sa pričinil ochristianizáciu svojich poddaných. Mal veľkú zásluhu na pokresťančení Fínov. Jeho zásluhy na šírení kresťanstva v se- verských krajoch Európy nemôže nikto spochybniť a právom patrí medzi mužov nazývaných apoštolmi Severu. V centre jeho pozornosti boli utláčaní, preto je často vzýva- ný ako ochranca pred útlakom. Práve pre túto svoju činnosť sa stal nepohodlný v očiach svojich dvoranov. Tí sa spojili s dánskym prin- com Magnusom, ktorý zosnoval sprisahanie na odstránenie Erika. Erik bol rovnako ako dánsky kráľ sv. Knud zavraždený pri boho- službách v Upsale. Stalo sa tak 18. mája 1160. Telesné pozostatky tohto bohabojného muža sa dodnes nachádzajú v zlatom sarkofágu v dóme v Upsale. Vikonografii je zobrazený v kráľovskom rúchu s kráľovskými insígniami kľačiac pred oltárom s modelom kostola pri nohách, kto- rý je znakom zakladateľov miestnych cirkví a misionárov.