Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

3. máj

Sv. FILIP A JAKUB, apoštoli

Pôvod mena: Filip, gréc. philos + hippos – milovník koní. Jakub, hebr. Jahagóbh – ten, ktorý drží patu. Obidvaja ohlasovali posolstvo spásy Ježiša Krista. On sám ich povolal a po- slal. Aj naším poslaním je ohlasovať posolstvo spásy a pokoja svetu. Ako si ho plníme? Mali by sme sa nechať inšpi- rovať ich príkladom, lebo iba vtedy má zmysel na nich spomínať. Filip opustil svoju domovinu a ohlasoval posolstvo spásy vo Frýgii a Malej Ázii, kde v služ- be ohlasovania položil aj svoj vlastný život, naplniac tak slovo svojho Majstra: Nikto nemá väčšej lásky, ako keď svoj život položí za priateľov. Apoštol Jakub mal prímenie Spravodlivý. My sme si význam tohto slova veľmi zúžili. Spravod- livý podľa nás je ten, kto každému dá, čo mu má dať a čo mu patrí. Semitské národy však tento titul radi dajú tým, ktorí robia oveľa viac, ktorí nielen dajú každému, čo mu patrí, ale robia aj naviac. Pomáhajú a nič za to nečakajú, obetujú sa pre záchranu iných, ve- dia si vážiť svoj život, ale neváhajú ho obetovať pre záchranu iných. Obidvaja apoštoli, o ktorých živote máme správy zo Svätého písma, podľa tradície položili život za Krista. Ich hrob sa nachádza v Ríme v Chráme dvanástich apoštolov. Vikonografii je Filip zobrazený ako mladík s krížom a berlou. Ako atribúty mučenia má kamene a meč. Jakub je znázornený v dlhej tunike s kyjom alebo veslom.