Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

6. apríl

Sv. IRENA, panna a mučenica

Pôvod mena: z gréc. Eiréné – pokoj, mier. V občianskom kalendári je uvedená v dnešný deň Irena, vzhľadom na sku- točnosť, že sv. Irenej zo Sirmia (Rumun- sko), mučeník zomrel v tento deň r. 304. Staršie životopisy svätých však uvá- dzajú aj svätice tohto mena. Boli to napr. dve mučenice, ktoré zomreli po- čas vlády cisára Diokleciána. Jedna r. 300 a druhá r. 304. Všimnime si život ďalšej svätice. Ire- na pochádzala z Hispánie (Španielsko). Jej rodičia sa presťahovali do Ríma. Okrem Ireny mali syna Damaza, ktorý sa stal kňazom a po smrti pápeža Libéria bol zvolený za pápeža (366 – 384). Irena sa nechala v duchovnom živote viesť jeho cennými radami. Vyznačovala sa úprimnou zbožnosťou a hlbokým sociálnym cítením. Už od detstva si odopierala časť pokrmu, aby sa mohla po- deliť s núdznymi. Často sa modlila za Cirkev a za apoštolskú službu svojho brata – pápeža. Zložila doživotný sľub panenstva. Damaz ztoho podnetu napísal knihu O panenstve, ktorá jej slúžila ako prí- ručka k dokonalosti. Zomrela v povesti svätosti v Ríme 21. februá- ra 379. Damaz opatril jej hrob náhrobkom. Nápis na ňom vyjadroval prosbu o príhovor Ireny. Je uctievaná zasvätenými pannami žijúci- mi vo svete. Vikonografii je zobrazená s panenským závojom a pápežskými atribútmi (tiara, kľúče, pastorál) vzhľadom na svojho brata.