Kontaktujte nas

HR Systemy


"EMS" Employee management system:
je HRIS systém (human resources information system), ktorý slúži na efektívne riadenie ľudských zdrojov. V rámci EMS máte pod kontrolou všetky informácie o vašich zamestnancoch, o ich výkonnosti, zručnosti na danej pracovnej pozícii, vzdelanostnej úrovni. K dispozícii sú aj ďalšie informácie, ktoré si sami zadefinujete, vzhľadom na požadovanú oblasť v rámci sekcie riadenia ľudských zdrojov.
"SackSYS" Employee assessment system:
je systém, ktorý umožňuje prostredníctvom vopred zadefinovanej hierarchie pracovných pozícií a stanovenom hodnotiacom spôsobe hodnotiť výkonnosť, úroveň dosahovania cieľov a zručností zamestnancov na danej pracovnej pozícii.
"AICon" Attendance & Identification Control:
Dochádzkový a identifikačný systém prostredníctvom bežne dostupnej dotykovej konzoly umožňuje identifikáciu zamestnanca pri vstupe na pracovisko, a to buď prostredníctvom biometrických identifikátorov, alebo zamestnaneckých kariet, čipov (RFID), prípadne identifikačného kódu. Dochádzka zamestnanca bude následne zaznamenávaná.
"EduBase" Education and training database:
je systém, ktorý prehľadným spôsobom eviduje, riadi a kontroluje absolvovania (zákonom a zamestnávateľom stanovených) školení, umožňuje E-learning a následné testovanie zamestnancov z daného školenia.
"IMS" Internet Management System:
systém slúži na kontrolu, sledovanie a riadenie prístupu používateľov (zamestnancov) na internet (na webové stránky, online aplikácie a pod.) pomocou prehľadného manažérskeho nástroja.
"Cafeteria":
je komplexný nástroj na manažovanie systému prerozdeľovania benefitov v rámci spoločnosti s prihliadaním na individualitu každého zamestnanca.
"Locate":
Moderné riešenie monitorovania vozového parku prostredníctvom technológie GPS, sledovanie polohy pracovných strojov, osobných a nákladných vozidiel a automatizované generovanie knihy jázd.
"Online Mzdy":
Online systém evidencie dochádzky a prehľadu mzdových výstupov.


portfólio

referencie