1 Ó, prekrásna Hviezda ranná
2 Anjel Pána
3 Anjel z neba
4 Bože, ku tebe
5 Buď, Mária, pozdravená
6 Dennica už vyšla
7 Dnes Panna je pozdravená
8 Duša moja celou silou
9 Poslaný je anjel
10 Anjel Gabriel
11 Hľa, anjel Pána vznešený
12 Hľa, Panna je pozdravená
13 Moc Božia divná
14 Múdrosť a sila
15 Nes, Gabrielu
16 Oblaky z neba
17 Otec nebeský
18 Pán Boh všemohúci, Sudca náš
19 Po zlom páde
20 Príďže, náš milý Spasiteľ
21 Roste, nebesá
22 Už z neba posol schádza
23 Tys’, Panna plná milosti
24 Veselo spievajme
25 V spôsobe chleba (Po pozdvihovaní)
26 V temnosti Otcovia
27 V žiare prejasnej
28 Príde Kristus
29 Radujže sa, Panna slávna
30 Zdravas’, krásna Pani anjelská
31 Zdravas’, Mária
32 Zdravas’, zdravas’, ó, Mária
33 Zdravas’, Mária, krásna
34 Syn Boží sa nám narodil
35 Anjel Pána pastierom
36 A včera z večera
37 Buďme všetci potešení
38 Boh sa nám teraz narodil
39 Búvaj, Dieťa krásne
40 Čas radosti
41 Dieťatko sa nám dnes zrodilo
42 Aké to svetlo
43 Dnes sa Kristus narodil
44 Narodil sa Kristus Pán
45 Aký je to svit
46 Dieťatko spanilé
47 Dnes sa stalo
48 Dnešný deň sa radujme
49 Dobrá novina
50 Dobrý pastier sa narodil
51 Do hory, do lesa, valasi
52 Do mesta Betlema (Koleda)
53 Nesiem vám noviny
54 Hľa, zástup zboru anjelského
55 Jak veľká to milosť
56 Kde si, náš Mesiáš
57 Keď Mária plačúcemu
58 Kyrie eleison – Pána Krista
59 Kyrie eleison – Vitaj
60 Ó, divadlo krásne
61 Láska volá ma
62 Narodil sa Spasiteľ (Koleda)
63 Narodil sa Kristus v Betleme
64 Od nás dávno túžený
65 Pásli ovce valasi (Koleda)
66 Ó, chýr preblahý
67 Panna čistá
68 Pastieri, pastieri (Koleda)
69 Plesá Matka
70 Plesá svet
71 Plesajte, kresťania (Koleda)
72 Počujte radosť utěšenu
73 Počúvajte, kresťania (Koleda)
74 Ponáhľajme, pastuškovia (Koleda)
75 Pospešte sem (Koleda)
76 Povedzte nám (Koleda)
78 Povstaňte v rýchlosti (Koleda)
79 Pred tebou sa klaniame (Koleda)
80 Sem, pastieri, pospiechajte
81 Sem pospešte, nemeškajte (Koleda)
82 Sem, sem, Dieťatko
83 Vitaj, ó, Ježiško narodený (Koleda)
84 Spievaj a jasaj, zem celá
85 Svetlo svetu dnes nastalo
86 Spasiteľ sveta zrodil sa
87 Vec predivná, neslýchaná
88 Tichá noc
89 Už Slnko z hviezdy vyšlo
90 Tebe sa tu klaniame
91 Veselosť veľká (Koleda)
92 Vitaj, náš Ježiško narodený (Koleda)
93 Veselým hlasom spievajme
94 Vstávajte, pastieri
95 Vstávajte, pastieri, berte sa (Koleda)
96 Vítame ťa, sväté Dieťa (Koleda)
97 Z Panny Pán Ježiš je narodený
98 Zvestujem vám radosť (Koleda)
99 Zaspievajme si veselo
100 Narodený Jezu Kriste
101 Narodil sa nám
102 Ďakujeme, Ochranca náš
103 Mocný je Boh náš
104 Pán časov
105 Ó, Ježišu, buď k pomoci (Na Nový rok)
106 Nový rok beží
107 Veseľ sa, ľudské stvorenie
108 Z neba prišiel k nám
109 Hľa, aká to hviezda krásna
110 Herodes, kráľu ukrutný
111 Traja králi uzreli
112 Traja slávni králi
113 Tri zázraky sa dnes stali
114 Ježiš sladký, dušiam
115 Ježišu, Ježišu
116 Ježišu, vznešená
117 Kde je Ježiš
118 Kdes’, moje spasenie
119 Kde si, môj premilý
120 Ó, Ježišu, môj priateľu
121 Čo trpieť má Spasiteľ náš
122 Pán Boh, ktorý všetko stvoril
123 Svätý pôst sa započína
124 Ach, beda mne nešťastnému
125 Pristúp, pristúp sem, hriešniku
126 Ach, čo som to len urobil
127 Ach, ja Matka zarmútená
128 Ach, jak všetko stvorenie
129 Ach, kríž svätý
130 Ach, mňa Matku v tejto chvíli
131 Ach, poďte kresťania
132 Ach, prečo si, zlosť
133 Jezu Kriste, Pane milý
134 Ach, som zarmútený
135 Často drahé rany sväté
136 Čuj hlas môj, hriešniku
137 Čuj svet, nebo, celá zem
138 Hľa, v žiali srdca
139 Iní Krista opustili
140 Ježišu, buď uctený
141 Každá rana Krista Pána
142 Keď Ježiša nevinného
143 Kristus, príklad pokory
144 Ktorýs’ za nás trpel
145 Mária, Matka bolestná
146 Ku krížu svätému
147 Mária pod krížom
148 Kresťania, nariekajte
149 Nevinnosť premilá
150 Matka plače, ruky spína
151 Mizerere, mizerere
152 Môj milý Ježišu
153 Múdrosť Otca večného
154 Narieka žalostne
155 Ó, Ježišu môj zranený
156 Ó, hriešnici prešťastliví
157 Ó, môj Bože láskavý
158 Omša svätá, obeť zmierna
159 Ó, preveľká milosť
160 Poďakujme Kristu Pánu
161 Ó, zármutku, srdca smútku
162 Poďteže, hriešnici
163 Plačte, ó, anjeli
164 Pôjdem, pôjdem, hľadať budem
165 Pováž, ó, človeče
166 Presväté znamenie, presvätý kríž
167 Pred trón tvoj, ó, Kriste
168 Ó, srdce kamenné
169 Rozjímajme s pokornosťou
170 Rozmýšľajme dnes
171 Sem, dcéra sionská
172 Stála Matka bolestivá
173 S pobožnosťou oslavujme
174 Srdce puká od žalosti
175 Tvoje muky ospevujem
176 Umučenie drahého Pána
177 Už som dosť pracoval
178 Čo stanica prvá
179 Kresťania, sem pospiechajte
180 Ó, hlava ubolená
181 Rozjímať o umučení (Ku krížovej ceste)
182 Ježiš Kristus slávne vchádza
183 Kráľ neba, zeme
184 Kriste, Kráľu, tebe znejú
185 K večeri sa zbližujte (Na Zel. štvrtok)
186 Prápor Kráľa slávne veje
187 Dokonané je (Na Veľký piatok)
188 Ó, ľude môj, národe môj
189 Umučený Kristus Pán
190 Pozri biedny, ó, človeče
191 O tajomstvách umučenia
192 Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
193 Aleluja, radujme sa
194 Ježiš Kristus, Spasiteľ náš
195 Kristus celý zranený
196 Pán Boh všemohúci z mŕtvych vstal
197 Pane mocný
199 Plesaj, všetko stvorenie
200 Priblížil sa deň radosti
201 Raduj sa, Cirkev Kristova
202 Radujte sa, ó, kresťania
203 Radujme sa všetci zbožne
204 Spoločne sa dnes radujme
205 Tretieho dňa vstal
206 Utešený nám deň nastal
207 V deň vzkriesenia Jezu Krista
208 Víťaz Kristus
209 Obeť svoju veľkonočnú
210 Základ Cirkvi je na skale
211 Žiaľ v radosť sa už premenil
212 Hľa, žiarou skvie sa
213 Vstúpil Kristus Pán do neba
214 Kristus Pán na nebo vstúpil
215 Pôvod blaha
216 Poprosme Ducha Svätého
217 Duchu Svätý, príď z neba
218 Duch Svätý sa dnes zjavuje
219 Leť, prosba naša
220 Ó, Trojica Najsvätejšia
221 Najsvätejšia Trojica
222 Ó, Bože, Otče, sveta Stvoriteľu
223 Pri tejto slávnosti (Na Božie telo) b) Pri tejto slávnosti
224 Nebeské Slovo, ktoré si
225 Ó, Pôvodca nášho blaha
226 Večný náš Kráľ a Najvyšší
227 Daruj, ó, Ježiš, srdce mne
228 Nebo i zem, vyhlasujte
229 Oslavujme najsvätejšie Srdce Ježišovo
230 Ó, Srdce, poklad nebeský
231 Pozdravujme Božské Srdce
232 232. Sem srdce k Srdcu dones
233 Tisíc ráz buď pozdravené
234 Vzdajme chválu, česť i slávu
235 Znej, pieseň, srdcom lásky
236 Omša sa už začína
237 Bože, plný láskavosti
238 Bože, svetov mocný Pane
239 Bože, tvojej velebnosti
240 Dietky srdca nevinného
241 Hlboko sa ti klaniame
242 Klaniame sa tebe, Bože
243 Kresťania, sem spiechajte
244 K stolu Božej láskavosti
245 My klaniame sa tebe
246 Ó, Bože na výsosti
247 Ó, Ježišu náš najmilší
248 Ó, trojjediný Bože
249 Poďte, duše s radosťou
250 Poďte, obnovme obetu
251 Pred oltárom tu kľakáme
252 Pred trón lásky
253 Ráč nás, Pane, zbaviť
254 Zmiluj sa, Bože, z výsosti
255 Svätú obeť začíname
256 Tu skrúšení v prach padáme
257 Ty si, Pane, v každom chráme
258 Vstupujem do chrámu
259 Začína sa konať
260 Pokľakni na kolená
261 Ach, láska preveľká
262 Ach, vitaj, vitaj, nám
263 Buď vždy pozdravená
264 Buď vždy pozdravené
265 Ctím teba pobožne
266 Daj nám sväté požehnanie
267 Hostiu vítajme
268 Chvála tebe, ó, Bože
269 Chváľ, Sione, Spasiteľa
270 Klaniam sa ti vrúcne
271 Ktorý na oltári
272 Kriste, zo srdca celého
273 Lásky plní Serafíni
274 Na kolená padáme
275 Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo
276 Ó, Bože, Pane náš z vysokosti
277 Ó, Ježišu náš najmilší
278 Ó, láska, nádej, spása
279 Ó, milí kresťania
280 Ó, vitaj, Ježišu ty chlieb živý
281 Pozdravená buď, Sviatosť oltárna
282 Pred tebou Ježišu
283 Radosťou oplývam
284 Radujme sa, ó, kresťania
285 Slovu nekonečnému
286 Z neba na zem zostupujte
287 Z neba stúpte, anjeli
288 Tebe žijem, Ježiš môj
289 Z trónu slávy zostupuje
290 Telo Krista a krv svätá
291 Velebme, kresťania
292 Velebíme, Kriste, teba
293 Veľkú milosť udeľuješ
294 Z hlbín srdca skrúšeného
295 Vitaj milý Jezu Kriste
296 Vitaj, najsvätejšie
297 Zavítaj z nebies výsosti
298 Vitaj, spása duší
299 Zdrav’ buď Kriste najmocnejší
300 Ježiš, Ježiš, príď ku mne
301 Príď, ó, Pane milý
302 a) Ó, Pane, nie som hodný b) Ó, Pane, nie som hodný
303 Duša Kristova, posväť ma
304 Litánie o najsv. mene Ježišovom - pozri modlitbová časť knižky.
305 Litánie o najsv. Srdci Ježišovom - pozri modlitbová časť knižky.
306 Ó, Spasiteľ všetkých ľudí
307 Litánie loretánske - pozri modlitbovú časť knižky.
308 Slávna Matka Spasiteľa
309 Pod týmto číslom je v Kancionáli latinský nápev antifóny.
310 Pod týmto číslom je v Kancionáli iný nápev adventnej antifóny.
311 Zdravas, Kráľovná nebeská
312 Raduj sa, nebies Kráľovná
313 Pod týmto číslom je v Kancionáli latinský nápev antifóny.
314 Zdravas, Kráľovná
315 Pod týmto číslom je v Kancionáli latinský nápev antifóny.
316 Bože, všetko stvorenie
317 Ctime túto Sviatosť slávnu (Sviatosť tela tajomného)
318 Klaniame sa tebe
319 Živý chlebe
320 Na kolená padám
321 Prosíme ťa
322 Svätý, svätý, svätý
323 Mária, Matka milosti, hľaď
324 Neopusť nás nikdy
325 Požehnaj nás z vysokosti
326 Srdce predrahé
327 Nech je zvelebený Boh
328 Panna preslávna
329 Anna si ťa vyprosila (Nar. P. Márie)
330 Anjelským pozdravením
331 Bez prestania nám žiari
332 Celá krásna si, Mária
333 Hor’ sa, srdcia (Mariánska hymna)
334 Horí naša láska
335 Ja som si vyvolil silno, iste,
336 Lurdská hviezda prekrásná
337 K Márii voláme
338 Kráľovná, buď pozdravená
339 Kráľovná nebeská, Matka milosti
340 Kráľovná nebeská, ozdoba anjelská
341 Kvetom si, ó, Matka Božia
342 Mária, buď pochválená
343 Mária najčistejšia
344 Mária, ochrana
345 Matka lásky a milosti
346 Matka milá, Matka svätá
347 Matka přesvatá
348 Matka milá
349 Matka Pána Krista
350 Milosťou Božou zdobená
351 Nebeská Pani
352 Neopúšťaj nás
353 Ó, čisté Srdce Márie
354 Ó, Mária, Panna čistá
355 Ó, ty prekrásna
356 Ó, Mária, Panna krásna
357 Ó, Mária, pozri na mňa
358 Ó, Mária, prespevuje
359 Ó, Mária, Prímluvnica naša
360 Ó, Mária, Mať premilá
361 Pozdravená buď, Matička
362 Pani anjelská
363 Panna čistá (Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie)
364 Panna vznešená
365 Pod tvoj plášť sa utiekame
366 Pozdravená buď, Mária
367 Predivne spanilá
368 Preslávna panien Ochrana
369 Panna, teba uctievame
370 Radosťou je moje srdce
371 Raduj sa, Kráľovná nebeská
372 Pred vekmi zvolená
373 Ranná Hviezda jasná
374 Ruža duchovná
375 Salve Regina
376 Slávna si, Kráľovná
377 Slávne meno Márie
378 Srdce pravde poddávaj (Na sviatok Obetovania Pána)
379 Svätá Mária (Na Loretánske litánie
380 Teba, Matka, chválime
381 Tisíc ráz buď nami ctená
382 Tisíc ráz buď pozdravená
383 Tisíc ráz pozdravujeme teba
384 Vitaj, Kráľovná nebeská
385 Veseľ sa, nebies Kráľovná
386 V každú chvíľu
387 Zdravas’, ó, slávna Panna
388 Zaznite piesňou, údolia
389 Zdravas, Hviezda morská
390 Zdravas’, Mária, milosti plná
391 Zdravas’, zdravas’, ó, Mária
392 Zdravas’, Ruža nebeská
393 Zdrav’ buď, zdrav’ buď, Kráľovná neba
394 Ó, Mária bolestivá
395 Oplakáva Mária
396 Pozdravujeme ťa
397 Čo dnes tak milo zaváňa
398 Jar už prišla
399 Kvetinky májové
400 Matička Kristova, Kráľovná neba
401 Často ja spomínam
402 Počul som krásny hlas
403 Počúvajte vrúcny hlas
404 Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme
405 Tie šaštínske zvony
406 Vykvitla ruža
407 Vitaj, tisíc ráz vitaj, ó, Mária
408 Prijmi, Matka, veniec
409 Tys’ Matka Božia odveká
410 K tebe, Matka ružencová
411 Ó, Mária, Kráľovná ružencová
412 Ó, Mária, lásky zdroj
413 Pôjdem v tejto chvíli šťastnej
414 Ruža rajská spanilá
415 Spievajme Márii
416 Zaleť piesňou každá duša
417 Hľa, otvára sa brána nebies
418 Svätý Blažej, div múdrosti
419 K tebe prichádzame
420 Rozliehaj sa tvoja sláva
421 Svätý Vojtech, patrón náš
422 Oslávený mučeník náš
423 Boha svojho vzývam
424 Teba oslavuje
425 Svätý Urban, teba my vrúcne žiadame
426 Nebies krásna ľalia
427 Prekrásny viery kvet
428 Ó, svätý a spanilý
429 Svätý Peter, svätý Pavol
430 Buďte zvelebení
431 Duša kresťanská, zvelebuj Boha
432 Oslavujme hviezdy jasné
433 Ó, krásne svetlá otčiny
434 Tisíc rokov preletelo
435 Kresťan, rád na Skalku putuj
436 Spievajme o krajanoch
437 Ja som si vyvolil
438 Spôsobom podivným
439 Róchus, vzor obetavosti
440 Ó, prekrásna ty ľalia
441 Svätý Václave
442 V deň slávny vitaj
443 Ó, boží anjel, strážca môj
444 Tvoje meno z povďačnosti
445 Celým svetom sa pieseň šíri
446 Večnou slávou venčený
447 Zvelebujme hlasom spevným
448 Svätý boží Vendelín
449 Ó, šťastní boží sluhovia
450 Zhliadni na nás z výšky
451 Oslavujme slávne činy
452 Cirkev svätá citom radosti
453 Vy, hrdinskí Krista mučeníci
454 Radosťou dnes Cirkev spieva
455 My zo srdca povďačného
456 Mučeníkov čnosti
457 Hľa, vyznávač Pána Krista
458 Ty koruna panien čistá
459 Za česť božiu rozhorlení
460 Obeť svätú ti dávame
461 Bože náš, ty trojjediný
462 Bože, vyslyš prosby naše
463 Každý človek umrieť musí
464 Mária, Matka milosti
465 Matička Kristova
466 Milosrdný Pane
467 Ó, Bože a Otče dobrotivý
468 Odpočinku večného daj
469 Odpočinutie večné
470 Ó, Mária, ctná ľalia
471 Pane, do chrámu
472 Pane, Ježišu Kriste
473 Ráč ľahké odpočívanie
474 Ta, kde naši bratia sú
475 Vysloboď od smrti
476 V ten deň hnevu
477 Zbav nás večnej smrti, Pane
478 Ó, skloň sa, Bože, k prosbám
479 Pochválené nech je vždycky
480 Príď, ó, Bože, Duchu Svätý
481 Daj nám lásku k svojmu Slovu
482 Ježiš Kristus, buď pochválen'
483 Zachovať nás v každej dobe
484 Yzopom ma pokrop, Pane a) Tiekla voda z pravej strany
485 Prísny Sudca nás hriešnikov
486 Ježišu, Syn Boha živého
487 K tebe, Otče, dnes voláme
488 Počuj prosby naše
489 Vyslyš, ó, Pane náš
490 Boh pre naše zlosti
491 Boh sila je moja
492 Bože, verím, Bože, dúfam
493 Otče náš
494 Všemohúci večný Bože
495 Ó, najvyšší Otče z neba
496 Otče náš nebeský
497 Otče náš nebeský
498 Ježišu, Kráľu
499 Ó, Kriste, veľký Kráľu náš
500 Ó, predrahá duše mojej cena
501 Ježiš, Mária i Jozef (K Sv. rodine)
502 Pozdravená buď úctivo
503 Lásky svätej ohnisko (Zasvätenie rodín B. Srdcu Ježišovmu)
504 Ajhľa, skvie sa
505 Duch Svätý, náš Tešiteľ (K sviatosti birmovania)
506 Jeruzalem, kraj nebeský
507 Bože, ktorý stav manželský
508 Obeť konať tebe, Bože
509 Boh ti tento život dal (K sv. misiám)
510 Veľmi milujem ťa, Bože
511 Hospodin mojím Pastierom
512 Ó, Bože, milosti, lásky zdroj
513 Ó, láskavý môj Bože
514 Pán Boh náš nebeský
515 Chváľme vždy Pána
516 Ľútostivý Bože
517 Ku tebe, Pane, voláme
518 Veľký kňaz k nám dnes prichádza (Na uvítanie biskupa)
519 Ó, Pastier náš roztomilý
520 Pastier duší nový prichodí
521 Zdroj múdrosti, Bože v nebi
522 V srdci Ríma
523 V sedmobrežnom kruhu Ríma (Pápežská hymna)
524 Bože, čos’ ráčil
525 Teba, Bože, chválime
526 Teba, Bože, chválime
527 Kancionáli zborové spevy pri sv. omši
532 Asperges me [v Kancionáli]
533 Vidi aquam [v Kancionáli]
534 Veni Sancte Spiritus
535 Rorate coeli
536 Pange lingua
537 Litánie o všetkých svätých [Pozri modlitebnú časť.]
538 Kancionáli latinské Ecce sacerdos a Missa pro defunctis.
540 Libera me
541 Te Deum laudamus - [v Kancionáli].
542 Magnificat - [v Kancionáli].
543 Veni, Creator - [v Kancionáli].
544 Piesne nezaradené do kancionála
© SSV 2009. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu týchto stránok je bez predchádzajúceho písomného súhlasu SSV výslovne zakázané.         Powered and designed by NWS