Vydavateľstvo SSV/

 

 

Vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha pre Vás aktuálne pripravuje .

Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

Kniha prináša komplexný pohľad na život a dielo M. Schneidra-Trnavského,

najmä oboznamuje čitateľov s jeho duchovnou tvorbou a hudobnému skladateľovi vymedzuje dôležité miesto

v kontexte vývoja slovenskej hudobnej tvorby. Obsahuje podložené a dosiaľ mnohé neznáme fakty – na rozdiel od publikácií do r. 1989,

ktoré podávali skreslené informácie podmienené dobovou ideológiou – a osvetľuje aj okolnosti vzniku viacerých diel skladateľa.

Kniha po prvý raz prezentuje osobnosť M. Schneidra-Trnavského bez selektívneho prístupu k jeho dielu

a pri skúmaní okolností tvorby využíva autentické výpovede na základe početných sekundárnych prameňov.

Zároveň výraznou mierou upozorňuje na význam kontinuity hudobného vývoja lokality (v ktorej umelec pôsobil takmer celý tvorivý život)

a výrazný vplyv prostredia, osobností a udalostí na umelecké smerovanie.

Z tohto aspektu je kniha tiež prínosom vo vzťahu k historiografii urbánnej hudobnej kultúry na Slovensku.

Prináša vývojový pohľad na dejiny hudby v Trnave od stredoveku až do 2. polovice 20. storočia (do ukončenia života M. Schneidra-Trnavského);

osvetľuje etapu činnosti historickej Trnavskej univerzity a preduniverzitného obdobia,

prezentuje objav autorky vo vzťahu k lokalizácii divadelných sál a priestorov v Trnave v 17. a 18. storočí;

upozorňuje na dosiaľ málo reflektované súvislosti a kladie ich do kontextu širších väzieb a vzťahov v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Kniha vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

 

Ocenené publikácie v roku 2011