Súčasnosť/Stanovy SSV/

STANOVY SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA

Preambula
Spolok svätého Vojtecha je spolok veriacich občanov katolíkov, v ktorom sa každý podľa svojich schopností stará o Cirkev, slovenský národ a jeho kultúru a nábožnosť.
Všetci členovia Spolku svätého Vojtecha, podľa svojho stavu, sú povinní venovať svoje sily vzrastu Cirkvi a národa vyspelým morálnym a duchovným spôsobom svojho života. Preto boli prijaté tieto Stanovy.
Emblémom SSV je strieborná roztvorená kniha so zlatorezom a s čiernymi majuskulnými písmenami po obidvoch stranách FIDEI ET SCIENTIAE, nad ktorou je modré štylizované trojvršie so strieborným dvojkrížom v červenom poli a so zlatou kruhovou žiarou naokolo; pod knihou sú modré písmená SSV v šírke a výške knihy s dvoma striebornými stuhami - záložkami so zlatým rozstrapateným zakončením pomedzi písmenami.
Emblén sa môže používať ako čierno - biely.

Článok I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
l. Názov združenia: Spolok svätého Vojtecha (ďalej SSV).
2. Sídlom SSV je Trnava.
3. SSV je dobrovoľným náboženským združením slovenských katolíkov.
4. SSV pôsobí na území Slovenskej republiky. Miestne skupiny SSV (ďalej MS SSV) možno zakladať aj v zahraničí podľa tam platných právnych predpisov.
5. Rokovacia reč je slovenská.

Článok II
KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA VO VZŤAHU K SSV
Práva KBS:
1. Uplatňuje svoj morálny a vieroučný vplyv; duchovne iniciuje kultúrno-náboženskú činnosť.
2. KBS menuje predsedu SSV.
3. Každé biskupstvo Slovenskej republiky deleguje jedného člena Výboru SSV.
4. Ak je riaditeľom SSV laik, KBS menuje duchovného poradcu.
5. Hodnotí koncepčné zámery, činnosť a hospodárenie SSV.

Článok III
POSLANIE
1. Poslaním SSV je združovať slovenských katolíkov všetkých vrstiev a profesií v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, apoštolského listu Christi fideles laici a v intenciách KBS s cieľom prehĺbiť náboženské, mravné a národné presvedčenie, konanie a uplatňovanie kresťanských zásad vo všetkých oblastiach kultúrneho, vedeckého, hospodárskeho a sociálneho života nášho národa;
2. aktivizovať MS SSV, aby hľadali konkrétne cesty, ako ich účinne zaviesť do života.
3. Na uskutočňovanie týchto cieľov SSV
a) vydáva a rozširuje Sväté písmo, modlitebné knižky, mravoučné publikácie, učebnice a učebné pomôcky;
b) vydáva poučné a zábavné publikácie písané v kresťansko-katolíckom duchu;
c) vydáva vedecké, umelecké a kultúrne diela domácich i zahraničných autorov;
d) vydáva noviny, časopisy a iné periodiká;
e) podporuje zakladanie a činnosť klubov, knižníc, MS SSV a študovní SSV;
f) organizuje prednášky, semináre, poskytuje konzultácie;
g) spolupracuje s katolíckymi inštitúciami doma i v zahraničí;
h) buduje vlastnú tlačiareň a sieť predajní;
i) zaobstaráva Slovenskej cirkevnej provincii bohoslužobné predmety, devocionálie a pod.;
j) spravuje a zveľaďuje vlastný archív a knižnicu.

Článok IV
ČLENSTVO
1. SSV má:
a) riadnych členov
b) zakladajúcich členov,
c) čestných členov.
2. Riadnymi členmi sa môžu stať jednotlivci a právnické osoby (spoločenstvá, farské úrady, obce, knižnice, inštitúcie, spolky a pod.), ktoré súhlasia s cieľmi SSV a chcú na ich uskutočňovaní spolupracovať.
3. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky po zaplatení členských príspevkov.
4. Riadny člen má tieto práva:
a) podávať iniciatívne návrhy a pripomienky k činnosti SSV, hodnotiť činnosť jeho orgánov;
b) zúčastňovať sa na podujatiach SSV;
c) má aktívne a pasívne volebné právo: voliť a byť volený do funkcií orgánov SSV a navrhovať funkcionárov;
d) pravidelne byť informovaný o SSV a jeho orgánoch;
e) každoročne dostávať členské publikácie a podávať návrhy na tituly edičnej činnosti;
f) každý člen má právo na 15%-nú zľavu jedného výtlačku zo všetkých kníh spolkového nakladateľstva.
5. Zakladajúcim členom je ten, kto prispeje na ciele SSV jednorazovou sumou 5.000,- Sk; má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen.
6. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie SSV na návrh Výboru za osobitné zásluhy v kultúrno-náboženskej a vedeckej oblasti.
7. Členovia sú účastní milostí zo svätých omší, ktoré každý kňaz člen SSV slúži za živých i mŕtvych členov Spolku, podľa možnosti v deň svätého Vojtecha.
8. Členstvo v SSV zaniká úmrtím člena, písomným oznámením o vystúpení alebo vylúčením na základe písomného rozhodnutia Výboru v prípade, že člen koná v rozpore so Stanovami SSV. O ich porušení rozhoduje najprv kontrolná a rozhodcovská komisia, ktorá dá návrh Výboru. Proti rozhodnutiu Výboru sa možno odvolať na valné zhromaždenie. V prípade zániku členstva úmrtím môže rodinný príslušník zomrelého člena vstúpiť do jeho členských práv na základe písomnej žiadosti doručenej SSV v lehote do 15. septembra nasledujúceho roku po jeho úmrtí.
Článok V
MIESTNE SKUPINY SSV
1. Miestne skupiny sú základnou organizačnou zložkou, ktoré nemajú právnu subjektivitu. Rozvíjajú samostatne svoju činnosť v zmysle Stanov SSV:
a) organizujú prednášky, semináre, výstavky a pod.,
b) zakladajú a vedú knižnice, študovne a poradne,
c) podporujú a propagujú činnosť SSV,
d) rozvíjajú klubovú činnosť, najmä s mládežou.
2. Miestne skupiny na území Slovenskej republiky majú vlastnú vnútornú organizáciu.

Článok VI
ORGÁNY SSV
Orgánmi SSV sú:
1. valné zhromaždenie
2. výbor
3. predsedníctvo
4. kontrolná a rozhodcovská komisia
1. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SSV. Koná sa raz za štyri roky v termíne určenom rozhodnutím Výboru. O jeho konaní, mieste a čase upovedomí Výbor SSV členov 21 dní pred termínom.
1.1. Mimoriadne valné zhromaždenie je Výbor SSV povinný zvolať, ak o to požiada aspoň tretina členov SSV. Okrem toho každý rok sa môžu konať zhromaždenia členov SSV podľa jednotlivých diecéz.
1.2 Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomných viac ako polovica delegátov, riadne zvolených členstvom miestnych skupín SSV podľa kľúča určeného Výborom SSV a rešpektujúceho štruktúru členstva podľa jednotlivých diecéz. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. Ak v určenom čase nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, je o hodinu po určenom čase valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň tretina delegátov. Na schválenie Stanov SSV a ich zmenu, ako aj na rozhodnutie o zániku SSV je potrebná dvojtretinová väčšina riadne delegovaných členov zvolených MS SSV.
1.3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať Stanovy SSV a ich zmeny;
b) voliť členov Výboru SSV a kontrolnej a rozhodcovskej komisie na obdobie štyroch rokov;
c) určovať výšku členského príspevku;
d) rozhodovať o udelení čestného členstva SSV. Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia toto právo má Výbor SSV;
e) zhodnotiť a schvaľovať správy Výboru SSV a kontrolnej a rozhodcovskej komisie o činnosti a hospodárení SSV a dávať absolutórium Výboru SSV;
f) schvaľovať koncepčné programy činnosti a hospodárenia;
g) rozhodovať o závažných otázkach navrhnutých delegátmi;
h) rozhodovať o zániku SSV
2. Výbor SSV

2.1.Výbor je riadiacim orgánom SSV. Tvoria ho: predsda, podpredseda, riaditeľ, tajomník, jeden člen delegovaný za každé rímskokatolícke biskupstvo, jeden člen za gréckokatolícku cirkev a ostatní volení členovia.Výbor má 25 členov, ktorých okrem predsedu, riaditeľa a členov delegovaných za rímskokatolícke biskupstvá a gréckokatolícku cirkev volí valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov. Voľbu upravuje volebný poriadok, ktorý zohľadňuje štruktúru členstva v jednotlivých diecézach. Členom Výboru SSV nemôže byť zamestnanec SSV, okrem riaditeľa.

2.2.Schádza sa podľa potreby, najmenej však štyri razy do roka. Predseda je povinný zvolať Výbor SSV, ak o to požiada aspoň tretina členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov.
2.3.Do pôsobnosti Výboru SSV patrí:
a) riadiť činnosť SSV v období medzi konaním valného zhromaždenia, voliť a odvolávať funkcionárov SSV a volených členov predsedníctva, okrem predsedu SSV;
b) spracúvať návrh programu činnosti SSV a jeho hospodárenia;
c) hodnotiť a schvaľovať vydavateľský program SSV;
d) rozhodovať o závažných hospodárskych otázkach SSV;
e) schvaľovať návrhy na zriadenie odborných komisií a sekcií;
f) nadväzovať kontakty so zahraničnými inštitúciami;
g) rozhodovať o návrhoch predkladaných valnému zhromaždeniu a dozerať na realizáciu jeho uznesení;
h) schvaľovať organizáciu činnosti vrátane jednotlivých útvarov s počtami ich pracovníkov;
i) hodnotiť a presadzovať v činnosti SSV návrhy a pripomienky členskej základne;
j) schvaľovať návrhy na prijímanie a prepúšťanie vedúcich pracovníkov.
3. Predsedníctvo
3.1.Predsedníctvo SSV tvoria: predseda
podpredseda
tajomník
traja členovia Výboru SSV
riaditeľ SSV.
3.2.Predsedníctvo sa schádza podľa potreby v období medzi zasadnutiami Výboru SSV a vykonáva zásadné opatrenia na splnenie uznesení Valného zhromaždenia SSV, Výboru SSV a na zabezpečenie činnosti SSV. Závažné opatrenia a rozhodnutia predsedníctva schvaľuje dodatočne Výbor SSV.
4. Kontrolná a rozhodcovská komisia
4.1.Komisia je päťčlenná, volí ju Valné zhromaždenie SSV na dobu štyroch rokov. Predsedu volia členovia komisie zo svojho stredu.
4.2.Kontroluje dodržiavanie Stanov SSV a organizačného poriadku, ako aj hospodárenie SSV. Správu o záveroch a výsledkoch svojej činnosti predkladá Výboru SSV a štvorročne Valnému zhromaždeniu SSV.
4.3.Každý člen SSV a zamestnanec je povinný prostredníctvom kontrolnej a rozhodcovskej komisie pokúsiť sa o vyriešenie sporu v kresťanskom duchu zmierlivosti a v tom istom duchu je povinná konať i kontrolná a rozhodcovská komisia.
4.4 Činnosť komisie upravuje jej rokovací poriadok, ktorý je schválený Valným zhromaždením SSV.
4.5 Predseda kontrolnej a rozhodcovskej komisie alebo ním poverený člen z tejto komisie má právo zúčastniť sa na zasadnutiach Výboru SSV bez hlasovacieho práva.
Článok VII
FUNKCIONÁRI SSV
Funkcionármi SSV sú:
- predseda
- podpredseda
- tajomník
1. Predsedu ustanovuje Konferencia biskupov Slovenska z vlastných radov. V prípade, že z vážnych dôvodov vymenovaný predseda SSV nemôže túto funkciu plniť, KBS na jeho návrh poverí výkonom tejto funkcie kňaza. Mandát predsedu SSV (biskupa) týmto nezaniká. Funkcia predsedu je čestná a bezplatná. Do právomoci predsedu patrí:
a) zvolávať po prerokovaní vo Výbore SSV valné zhromaždenie, zvolávať a viesť zasadanie Výboru SSV;
b) predkladať Konferencii biskupov Slovenska správy o koncepčných zámeroch hospodárenia a činnosti SSV;
c) zastupovať SSV navonok doma i v zahraničí;
d) doplniť ďalšie úlohy, práva a povinnosti vyplývajúce zo Stanov SSV a z uznesení Výboru SSV.
2. Podpredsedu volí Výbor SSV na štyri roky. Funkcia je čestná a bezplatná.
a) Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti.
b) Podpredsedu v neprítomnosti zastupuje tajomník alebo volený člen Výboru SSV.
3. Tajomníka volí Výbor SSV na dobu štyroch rokov. Jeho úlohou je najmä:
a) iniciatívne spolupracovať s Výborom SSV a riaditeľom SSV a dávať podnety na riešenie zásadných úloh, vyplývajúcich z uznesení Valného zhromaždenia SSV, Výboru SSV a predsedníctva Výboru SSV.
b) na základe analýz činnosti SSV predkladať Výboru SSV návrhy koncepčného charakteru;
c) zaznamenávať priebeh konania Valného zhromaždenia SSV a Výboru SSV a vyhotovovať o tom zápisnicu, ktorú overujú dvaja menovaní členovia Výboru SSV.

Článok VIII
RIADITEĽ SSV
1. Riaditeľa volí Výbor SSV spravidla na dobu medzi riadnymi zasadnutiami valného zhromaždenia. Ak sa funkčné obdobie riaditeľa SSV končí v období medzi dvoma valnými zhromaždeniami, má Výbor SSV právo poveriť zástupcu riaditeľa vykonávať funkciu riaditeľa až do zvolenia nového riaditeľa.
Riaditeľ SSV ako vedúci pracovník SSV:
a) vytvára s odbornými spolupracovníkmi predpoklady na plnenie úloh SSV v zmysle Stanov SSV, uznesení Valného zhromaždenia SSV a Výboru SSV. Zodpovedá za ich uskutočňovanie;
b) je štatutárnym zástupcom SSV; zastupuje ho pri rokovaniach a konaní voči tretím osobám, inštitúciám, úradom, ako aj na súdoch s výnimkou tých záležitostí, ktoré sú v právomoci Valného zhromaždenia SSV, Výboru SSV, iných orgánov alebo funkcionárov SSV;
c) podpisuje spolu s predsedom alebo ustanovenými členmi Výboru SSV uznesenia, listiny a udeľuje splnomocnenia v rámci svojej právomoci;
d) vytvára výkonné pracoviská; prijíma, preraďuje a prepúšťa zamestnancov s predchádzajúcim súhlasom Výboru SSV; v súlade s uzneseniami Výboru SSV uzatvára pracovné zmluvy; riadi činnosť pracovníkov v súčinnosti s vedúcimi organizačných útvarov;
e) predkladá Výboru SSV písomne návrh činnosti podľa zásadných oblastí SSV, zabezpečuje realizáciu úloh podľa uznesení Výboru SSV a o ich plnení pravidelne referuje vo Výbore SSV;
f) predkladá Výboru SSV návrh rozpočtu a po jeho odsúhlasení disponuje materiálnymi a finančnými prostriedkami tak, aby sa v optimálnej miere hospodárne realizovali úlohy SSV;
g) predkladá komplexné písomné podklady, analýzy a správy o činnosti, o hospodárení pre Valné zhromaždenie SSV a Výbor SSV;
h) pravidelne informuje primeranou formou v tlači, rozhlase, televízii členskú základňu;
2. Zo závažných dôvodov Výbor SSV môže riaditeľa odvolať.
3. Riaditeľa zastupuje jeho zástupca. Zástupcu riaditeľa schvaľuje Výbor SSV.

Článok IX
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SSV
Vnútornú organizačnú štruktúru SSV upravuje organizačný poriadok.

Článok X
MAJETOK A HOSPODÁRENIE SSV
1. SSV zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, vlastným majetkom a majetkom, ktorý nadobudol svojou činnosťou.
2. Majetok SSV tvoria:
a) nehnuteľný majetok;
b) hnuteľný majetok slúžiaci na plnenie úloh a cieľov spolku;
c) členské príspevky;
d) príjmy z vlastnej činnosti;
e) príjmy z podnikateľskej činnosti;
f) pôžičky, úvery a úroky;
g) dary a príspevky od fyzických a právnických osôb;
h) dedičstvo;
i) výnosy z prenájmu majetku spolku;
j) výnosy z verejných zbierok;
k) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích alebo spoločenských podujatí.
3. Príjmom spolku môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo zo štátneho fondu. Tieto príjmy nesmú byť použité na výdavky spojené so správou spolku.
4. Výnosy z podnikateľskej činnosti používa na plnenie svojich úloh.

Článok XI
Zastupovanie navonok
1. Zastupovanie navonok patrí predsedovi SSV. Listiny obsahujúce právne úkony, podľa ktorých SSV nadobúda alebo scudzuje majetok (hnuteľný alebo nehnuteľný), podpisuje za SSV predseda alebo podpredseda a dvaja členovia Výboru SSV poverení Výborom SSV.
2. Pri operatívnej realizácii úloh, schválených Valným zhromaždením SSV a Výborom SSV, zastupuje SSV navonok riaditeľ v rozsahu určenom Stanovami SSV v článku VIII. Listinami o finančných a hospodárskych operáciách spoludisponuje zodpovedný pracovník hospodárskeho oddelenia SSV.

Článok XII
ZÁNIK SSV
1. SSV zanikne: dobrovoľným rozpustením na základe návrhu Výboru SSV a kvalifikovaného uznesenia Valného zhromaždenia SSV v zmysle podmienok uvedených v článku VI. bod 1.2.
2. Likvidácia SSV sa vykonáva podľa platných predpisov v čase likvidácie s tým, že v jej priebehu ohľadom jeho majetkovej podstaty bude rozhodovať Konferencia biskupov Slovenska, ktorá poverí na toto obdobie biskupov, v jej zastúpení, do doby skončenia likvidačných výkonov. Majetkovú podstatu odovzdá Konferencia biskupov Slovenska inému slovenskému spolku, ktorý má podobné ciele ako SSV.

Článok XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmena Stanov SSV bola prerokovaná a odsúhlasená Výborom SSV na jeho zasadnutí dňa 24. augusta 1999 a schválená Valným zhromaždením SSV dňa 11. septembra 1999. Zmenené Stanovy SSV nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

Štefan Hanakovič + Peter Dubovský
riaditeľ SSV za Výbor SSV predseda SSV