Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

28. jún

Sv. IRENEJ, biskup a mučeník

Pôvod mena: z gréc. eirenaios – pokoj- ný, spokojný. Irenej sa narodil v Smyrne v Malej Ázii (Turecko) okolo r. 130. Bol učení- kom tamojšieho biskupa sv. Polykarpa – učeníka sv. Jána apoštola. Pôsobil v Galii na území dnešného Francúzska. Odtiaľ bol v r. 177 vyslaný kresťanmi k pápežovi Eleuteriovi s misiou. Po ná- vrate do Lugdunum (Lyon) Ireneja zvo- lili za biskupa, namiesto umučeného biskupa Potina. Pozitívne zasiahol do sporu o dátume slávenia Veľkej noci (r. 190), keď hrozilo roztrieštenie pre túto otázku. Vtedy Euzébius, otec cirkevných dejín, o ňom napísal: „Irenej, ktorého meno znamená zmieriteľ, bol taký aj vo svojom ko- naní.“ Ako vynikajúci teológ bojoval vo svojich spisoch proti gnosti- kom, keď ukazoval, že iba Cirkev zachováva vernú tradíciu, ktorú dostala od apoštolov. Známe je jeho obsiahle päťzväzkové dielo Adversus haereses – Proti bludom, kde v úvode nachádzame všet- kých rímskych biskupov – pápežov od sv. Petra až do jeho čias do konca 2. storočia, čím dokazuje, že naša viera je katolícka, siaha- júca až ku Kristovi. Bol umučený v Lyone v r. 202, kde je pochova- ný v krypte chrámu, ktorý mu je zasvätený. Je patrónom diecézy vLyone. Vikonografii je zobrazený v biskupskom oblečení rímskeho rítu s mitrou a pastorálom.