Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. júl

Sv. BERTA, rehoľníčka

Pôvod mena: z nem. beraht – žiaria- ca, slávna. Dnešný deň je u nás tradične spojený so sviatkom Navštívenia Panny Márie, ktorý sa v Cirkvi slávi 31. mája. V našom občianskom kalendári sa nachádza dnes meno Berta. V cirkev- nom kalendári je viacero žien tohto me- na: sv. Berta (6. apríla), sv. Berta z Bin- genu (15. mája), sv. Berta z Blangy – Fran- cúzsko (4. júla). Berta bola zakladateľka rehole. Na- rodila sa začiatkom 12. storočia na úze- mí dnešného Talianska. Neskôr jej dali kronikári meno Bardi; pova- žuje sa za zakladateľku ženskej vetvy rehole valumbrozanov (zalo- ženého r. 1039 sv. Jánom Gualbertom). Za rok založenia sa pokladá 1150. Sama bola opátkou v kláštore Cauriglia, od r. 1148 v kláštore Mantignano (do r. 1190). Zomrela v kláštore Cauriglia 6. apríla 1197. Jej pozostatky odpo- čívajú od prenesenia r. 1731 pod hlavným oltárom farského kostola vtom istom meste. Vikonografii je zobrazená v rehoľnom habite.