Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

10. júl

Sv. AMÁLIA (Amalberga) z Gentu, panna, rehoľníčka a mystička

Pôvod mena: z nem. mena začínajúce na Amal – pracovitá. V 8. storočí sa kresťanstvo usilovalo preniknúť do každej oblasti Európy. Ťaž- ko však bolo vykoreniť pohanské zvyky azaviesť nové v duchu kresťanskej náu- ky. Treba ale vidieť aj početné príklady svätosti a zbožnosti. Nechýbali svätí muži i ženy, ktorí pochádzali aj z vlád- nucich vrstiev. Do kláštorov vstupovali samotní králi i ich manželky, pri smrti životného partnera. Aj synovia a dcéry panovníckych rodín vstupovali do kláš- torov slobodne a obyčajne sa oddávali mimoriadnym skutkom milosrdenstva a zbožnosti. Vlastníci majet- kov často tieto prostriedky používali na zakladanie kláštorov a no- vých kostolov, či iné charitatívne účely. Svätá Amália (Amalberga) z Gentu žila v 8. storočí. Pochádzala vraj z franského šľachtického rodu a ako mladá žena sa stala rehoľ- níčkou. Zachovalo sa o nej, že mávala rôzne videnia a okrem toho sa udialo okolo jej osoby mnoho zázrakov. Pochovaná bola najskôr v belgickom Münsterbilsene. V r. 870 boli jej pozostatky prenesené do Kostola sv. Petra v Gente. Kult Amalbergy z Gentu je veľmi starý arozšírený zvlášť v Belgicku a v Holandsku. Vikonografii je zobrazená v kniežacom odeve a s korunou, nieke- dy s modelom kostola v ruke ako fundátorku; občas s Karolom Martelom, ktorého ponuku k sobášu odmietla kvôli svojmu zasväte- niu.