Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. júl

Sv. BENEDIKT, opát

Pôvod mena: benedictus – požehnaný. Narodil sa v Nurzii okolo r. 480. Bol syn veľkostatkára. Študoval v Ríme. Po niekoľkých rokoch prešiel do hôr neďa- leko Subiaca. Začali sa okolo neho zhro- mažďovať jeho nasledovníci. V okolí za- ložil 12 kláštorov. Neskôr prešiel do ruín opustenej, malej pevnosti na Monte Cassino, kde založil opátstvo. Tu napísal Regulu, ktorá sa stala základom mníš- skeho života na Západe. Odporúča v nej rozvážnosť a miernosť v modlitbe, práci i odpočinku. Ukazuje cestu k nábožen- skej dokonalosti cez sebaovládanie, pokoru, poslušnosť. Dôležitú časť dňa rehoľníka určil na čítanie Svätého písma. Benedikt zaviedol do rehole profesiu – právom za- ručenú príslušnosť ku kláštoru, ako aj stabilitu miesta, čiže aby sa mnísi zaviazali, že zostanú v jednom kláštore až do smrti a tiež úsilie o dokonalosť života a poslušnosť opátovi. Jeho náročný duch pritia- hol mnohých. Bol vyhľadávaný poradca viacerých významných osob- ností i panovníkov. Jeho sestra sv. Scholastika v blízkosti Monte Cas- sino založila benediktínsku ženskú vetvu. Benedikt zomrel 21. marca 547. Regula sv. Benedikta mala veľký vplyv na celý kláštorný život západnej Európy. Jeho duchovní synovia sa zaslúžili o pokresťančenie Európy, o jej duchovné, hospodárske akultúrne povznesenie. Pápež Pavol VI. ho r. 1964 vyhlásil za patróna Európy. Dňa 11. jú- la si pripomíname deň prenesenia relikvií svätca. Vikonografii je zobrazený v benediktínskom habite, v kapucni, s krížom v ruke.