Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

16. júl

Sv. ELIÁŠ, prorok

Pôvod mena: z hebr. Ellijáhu – môj Boh je Pán. Sv. Eliáš, prorok žil v 9. storočí pred Kristom. Bol jedným z prorokov Starého zákona, ktorý neúprosne bojoval proti pohanskej viere a pohanským kultom, rozšíreným najmä za kráľa Achaba a jeho ženy Jezabel. Eliáš patril k najpopulár- nejším postavám Starého zákona; jeho úcta sa šírila predovšetkým z biblických miest jeho pôsobenia, najmä z Karmelu, kde porazil štyristopäťdesiat Bálových prorokov a štyristo prorokov Ašery a pre- javil tu jednoznačne víťazstvo pravého Boha (porov. 1 Kr 18, 20 – 45). Najčastejšie bola znázorňovaná scéna, keď bol Eliáš vzatý do ne- ba (2 Kr 2, 11 – 12). Často vidíme Eliáša tiež ako sedí pod kríkom, krkavec alebo anjel mu prinášajú chlieb a vodu (porov. 1 Kr 17, 2 – 6; 19, 4 – 8). Tiež je známa udalosť, keď Eliáš pochopil, že v šume tichého vánku sa mu zjavuje Boh (porov. 1 Kr 19, 9 – 15). Je patrónom karmelitánskeho rádu; lietadiel a vzducholodí; je vzývaný proti nečasu a proti ohňu. Vikonografii je zobrazený ako pustovník.