Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

23. júl

Sv. BRIGITA, kráľovná a rehoľníčka, spolupatrónka Európy

Pôvod mena: z kelt. Brig – sila, čnosť. Narodila sa r. 1303 vo Finstad pri Uppsale. Od detstva mala nadprirodzené vízie. Vo veku 15 rokov ju vydali za 18-ročné knieža Ulfa Gudmarssona. Manželstvo bolo šťastné. Brigita vycho- vala osem detí, medzi nimi aj Katarínu, neskoršiu svätú. S mužom putovala do Santiago de Compostela. Po návrate Ulf vstúpil k cistercitom v Alvastra, kde zomrel vo februári r. 1344. Položila uhol- ný kameň pod kláštor Rehole Najsvätej- šieho Spasiteľa (brigitky). Jej život na- pĺňala modlitba, umŕtvovanie, pokánie. Bola štedrá a veľmi obetavá pre cirkevné a charitatívne diela. Prežila mnoho mystických zjavení a zážitkov. Následkom týchto zjavení vyzvala pápežov, aby sa vrátili z Avignonu do Večného mesta. Bola zakladateľkou pobožnosti k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Vr. 1372/73 v spoločenstve dcéry Kataríny vykonala púť do Svätej zeme. Posledných 24 rokov strávila v Ríme. Zomrela 23. júla 1373, v deň, ktorý predpovedala. Jej telo doviez- li do Švédska, kde ho uložili v kláštore vo Vadsena, ktorý založila. Zanechala po sebe knihu Zjavení, ktorá vzhľadom na ohlasovanie, ktoré sa týkalo Cirkvi a osudov štátov, sa tešila veľkej popularite v Európe. Kanonizovaná bola v r. 1391. Je patrónkou Švédska, pútni- kov ako aj dobrej smrti. Bola vyhlasená za spolupatrónku Európy v Jubilejnom roku 2000. Vikonografii je zobrazená v tmavočervenom habite s červeným vélom, na ňom je koruna z bieleho plátna s piatimi červenými znak- mi, ktoré symbolizujú päť rán Ježiša.