Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

31. júl

Sv. IGNÁC, rehoľník

Pôvod mena: z lat. ignis – oheň; igni- tus – horlivý, rozpálený. Inigo Lopez de Loyola sa narodil r. 1491 vkraji Baskov. Bol pážaťom, potom slúžil ako dôstojník. Počas španielsko-francúz- skych vojen bol zranený na nohe. Rekon- valescencia bola pre neho obdobím pre- meny. Zavesil zbraň pod zázračný obraz Matky Božej v benediktínskom opátstve a býval v jaskyni. V r. 1523 sa vydal do Svätej zeme. Chcel tam zostať do konca života. Na naliehanie pápežského legáta sa vrátil do krajiny a študoval. Spolu so šiestimi priateľmi 15. augusta 1534 zložil sľub chudoby, čistoty ako aj vernosti Cirkvi, zvlášť pápežovi; založil rehoľu Spoločnosť Ježišova (jezuiti), ktorá významne napomohla krekatolizácii Európy. V r. 1537 prijal kňazskú vysviacku. Pápež Pavol III. potvrdil novú spoločnosť r. 1540. Sv. Ignác sa stal generál- nym predstaveným; tento úrad zastával do smrti. Zanechal po sebe 7-tisíc listov, ktoré neraz obsahujú cenné duchovné poučenia, Rozprávanie pútnika ako aj Duchovný denník – svedectvo ignacián- skej mystiky. V oblasti kresťanskej duchovnosti majú zvláštny vý- znam jeho Konštitúcie rehole, v ktorých odstránil povinnosť spoloč- nej modlitby ofícia, zachovávania kláštornej reguly, pričom ako zámenu prikazoval praktizovať každý deň myšlienkovú modlitbu, liturgiu ako prameň duchovného života, ako aj Duchovné cvičenia – prvý vzor rekolekcií. Zomrel 31. júla 1556. Beatifikovaný bol Pavlom V. r. 1609, kano- nizovaný Gregorom XV. r. 1622. Vikonografii je zobrazený v reverende a birete alebo v liturgic- kom oblečení s menom JHS na prsiach; niekedy v rytierskom oble- čení a v šatách pútnika.