Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

1. august

Sv. ALFONZ MÁRIA de LIGUORI, biskup a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z nem. Adalfuns – pri- pravený bojovať. Narodil sa 27. septembra 1696 v Mari- nelle pri Neapoli v šľachtickej rodine. Bol mimoriadne nadaný: 16-ročný sa stal doktorom práv. Keď r. 1723 prehral pro- ces, ktorý bol už skoro jasne vyhratý, bol ztoho zdrvený, opustil právnickú dráhu a začal štúdium teológie. V r. 1726 bol vy- svätený za kňaza a nastúpil na kazateľ- sko-misionársku cestu. Pôsobil ako kaza- teľ v blízkom okolí Neapola a stal sa za- kladateľom laického apoštolátu. V r. 1731 sa pričinil o založenie Kongregácie ses- tier vykupiteliek, r. 1732 v Scale založil Kongregáciu najsvätejšieho Spasiteľa, redemptoristi. Cieľ kongregácie vyjadril slovami: „Napo- dobňovať čo najdokonalejšie život Krista a jeho cnosti, k úžitku svoj- mu ako aj k spáse národa, najmä opustených duší.“ Po viac ako 25 rokoch misijnej činnosti musel Alfonz zo zdravotných dôvodov opustiť dráhu misionára. Pracoval ako teológ a vedec. Dielo Morálna teológia sa stala základom celej morálnej teológie pre nasledujúce roky, za ktoré ho Pius IX. 23. marca 1871 vyhlásil za učiteľa Cirkvi. Povedal o ňom, že v jeho živote sa snúbila vyvážená miera prísnosti a miernosti a preto ho môžeme považovať za najvýznamnejšieho a najmiernejšieho medzi morálnymi teológmi. Vynikajúcim dielom je manuál pre spovedníkov. V r. 1762 ho pápež vymenoval za bisku- pa. Posledné roky jeho života boli naplnené utrpením. V ikonografii je zobrazený v kňazskom alebo rehoľnom odeve, často ako starec; s anjelom, ktorý drží biskupskú berlu. Jedným z je- ho atribútov je ruženec alebo misijný kríž.