Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. august

Sv. JÁN MÁRIA VIANNEY, kňaz

Pôvod mena: z hebr. Jochanán – Boh je milostivý, Bohom daný, milostivý Boží dar. Narodil sa 8. mája 1786 v Durdilly pri Lyone. Mladosť prežil v búrkach Fran- cúzskej revolúcie. Veľmi miloval modlit- bu. Túžil stať sa kňazom, ale jeho túžba troskotala na jeho neschopnosti naučiť sa po latinsky. Napriek tomu bol prijatý do seminára. Na základe doporučenia farára Balleya mohol s námahou ukončiť štúdia. Generálny vikár grenobelského biskupa sa spýtal: „Je Vianney zbožný?“ Dostal kladnú odpoveď. „Nuž nech je pripustený k sväteniu. Milosť Božia nahradí, čoho sa mu nedostalo vo vedomostiach.“ Mal veľkú pravdu. Po vysviacke sa stal kaplánom ufarára, ktorý bol jeho učiteľom. Bol obľúbeným duchovným a spo- vedníkom. Po skorej smrti farára Balleya bol Ján ustanovený za fa- rára v zapadnutej a nábožensky ľahostajnej obci Ars, kde začal svo- ju veľkú pastoračnú misiu. Získal si obyvateľov Arsu; jeho charizma- tické vlastnosti – trpezlivosť a obetavosť pri vysluhovaní sviatosti zmierenia – lákali do Arsu stovky ľudí z celého Francúzska; mnohých do Arsu privádzal chýr o jeho zázračnej schopnosti uzdravovania aprorokovania. Žil veľmi skromne. Vo dne v noci bol v spovednici a stál na kazateľnici. Jeho snahu o povznesenie duchovného života ocenil okrem biskupa, ktorý ho vymenoval za kanonika, aj štát tým, že mu udelil Rád čestnej légie r. 1855. Jeho život bol plný utrpenia, závisti neprajných kňazov ako aj laikov. Celkom vyčerpaný zomrel 4. augusta 1859. Pius XI. ho r. 1925 vy- hlásil za svätého a r. 1929 ho vyhlásil za patróna farárov a spoved- níkov. Vikonografii je zobrazený ako kňaz v superpelícii a štóle.