Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

9. august

Sv. TERÉZIA BENEDIKTA z Kríža,

panna a mučenica, spolupatrónka Európy Pôvod mena: z gréc. teresis – záštita, ochrana; z therizein – zbierať úrodu. Edita Steinová sa narodila 12. októb- ra 1891 vo Vroclavy v Poľsku. Pochádza- la z nábožnej židovskej rodiny. Dosiahla doktorát z filozofie. Po preštudovaní die- la Terézie z Avily sa rozhodla konverto- vať ku katolicizmu. Napriek prehovára- niam sa vo veku 31 rokov dala pokrstiť, r. 1933 vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Kolíne; r. 1938 zložila doživot- né sľuby. Jej príklad pritiahol do klášto- ra aj jej sestru Rózu. Po prijatí zákonov proti Židom odišla z Kolína do kláštora karmelitánok v Echte v Holandsku. K vrcholom jej spisby patrí dielo k 400. výročiu svätého Jána z Kríža. Gestapo odvlieklo všetky rehoľníčky židovského pôvodu do koncentráku v Osvienčime. Spo- lu so sestrou sa mohli zachrániť útekom, neurobili tak a 7. augus- ta 1942 nastúpili cestu smrti do koncentráku, kde 9. augusta zahy- nuli v plynovej komore. Keď jej chceli zachrániť život, povedala: „Nerobte to! Prečo by som mala byť výnimkou? Či spravodlivosť ne- spočíva v tom, že sa nebudem dožadovať výhod, ktoré pramenia zmôjho krstu? Ak nemôžem mať účasť na osude svojich bratov a sestier, môj život by v istom zmysle strácal zmysel.“ Sestre pove- dala: „Poď, ideme za náš národ.“ V transporte posilňovala všetkých slovami: „Čokoľvek príde, som na všetko pripravená. Ježiš je i tu uprostred nás.“ Pápež Ján Pavol II. ju 1. mája 1987 v Kolíne vyhlásil za blahoslavenú; 11. októbra 1998 ako významnú dcéru Izraela a ver- nú dcéru Cirkvi v Ríme za svätú a 1. októbra 1999 spolu so sv. Brigitou Švédskou a Katarínou Sienskou za spolupatrónku Európy.