Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

10. august

Sv. VAVRINEC, diakon a mučeník

Pôvod mena: z lat. laurus – vavrín; ovenčený víťazstvom, víťazný. Narodil sa v Španielsku okolo r. 230. Patril k sprievodu pápeža Sixta II. a spo- lu s ním podstúpil aj mučenícku smrť. Jeho služba spočívala okrem posluhova- nia pri oltári hlavne v rozdávaní almuž- ny chudobným a chorým. Bol správcom cirkevného majetku. V čase prenasledo- vania cisára Valeriána všetok majetok kresťanov prepadol v prospech cisára. Preto po mučeníckej smrti Sixta II. cisá- rov námestník vyžadoval od Vavrinca vydanie všetkého majetku Cirkvi. Vavri- nec sľúbil, že do troch dní ho zhromaždí. Počas 3 dní porozdával všetko chudobným a chorým, priviedol ich pred námestníka a po- vedal: „Hľa! Toto sú opravdivé poklady našej Cirkvi; to je naše zlato, perly a šperky, ktoré som sľúbil ukázať a dať.“ Námestník to pokladal za hrubú urážku a dal Vavrinca kruto mučiť. Bili ho olo- venými palicami, položili ho na žeravé pláty a nakoniec ho upálili na rošte. Nad hrobom mučeníka je postavená jedna zo siedmych hlav- ných bazilík Ríma, ktorá bola viackrát prestavaná. Veľkým ctiteľom sv. Vavrinca a obnoviteľom baziliky bol aj blahoslavený Pius IX. Jeho telo r. 1881 slávnostne preniesli z Chrámu sv. Petra do tejto ba- ziliky, kde je dnes vystavené k úcte neďaleko hlavného oltára, v kto- rom sú pozostatky svätca. Úcta sv. Vavrinca bola po úcte k sv. Pet- rovi a Pavlovi najviac rozšírená v Ríme, o čom svedčí fakt, že okrem spomínanej baziliky je mu v Ríme zasvätených viac ako 30 ďalších kostolov. Vikonografii je zobrazený ako mladík s ražňom, často s mešcom peňazí a chlebom, zriedkavejšie s knihou.