Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

12. august

Sv. JANA FRANTIŠKA de Chantal, rehoľníčka

Pôvod mena: v hebr. Jochánan – omi- lostený Bohom; Bohom daný. Janu Františku de Chantal môžeme charakterizovať ako ženu svätú vo všet- kých fázach jej života: panna, manželka, vdova, rehoľníčka. Narodila sa 28. januá- ra 1572 vo francúzskom meste Dijon. Vmladom veku stratila matku a otec vychovával tri deti sám v úprimnej viere. Neskôr sa vydala za baróna Krištofa zo Chantalu, horlivého katolíka. Šťastné manželstvo netrvalo dlho; jej manžel bol na poľovačke smrteľne postrelený. Jana si skoro zúfala. Manžel ju aj v posled- ných chvíľach utešoval, aby prijala jeho smrť v odovzdanosti sa do Božej vôle, ale všetko bolo márne. Nakoniec však predsa prerazila na povrch jej pevná viera a zodpovednosť za štyri deti. Napriek všetké- mu nedokázala prijať túto skutočnosť. Nešťastníkovi, ktorý zavinil manželovu smrť, odpustila, ale nikto nesmel spomenúť jeho meno vjej prítomnosti. Ani po rokoch, keď sa stala spolupracovníčkou sv. Františka Saleského, nedokázala prekonať traumu zo smrti man- žela. Svätý František tiež nič nezmohol, preto ako múdry a mierny duchovný vodca nechcel predbiehať Božiu milosť. Až vytrvalé úsilie Františka a príbuzných z oboch strán dosiahli cieľ. Bola to dlhá ces- ta, ale tu sa ukázala v plnej miere skutočnosť, že ani svätci to nemajú na svojej životnej ceste jednoduché. V r. 1610 prijala z rúk svätého Františka Saleského rehoľné rúcho a začala sa venovať charitatívnej činnosti. Rehoľa navštívenia Panny Márie pôsobí dodnes v duchu myšlienok svojej zakladateľky. Zomrela r. 1641 a pochovaná je v Annecy. Vikonografii je zobrazená v rehoľnom habite so srdcom a knihou.