Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

14. august

Sv. MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE, kňaz a mučeník

Pôvod mena: z lat. maximus – naj- väčší, najvýznamnejší; z mena Maximi- niaus – patriaci k šľachtickému rodu Maximov. Narodil sa 8. januára 1894 v Zdun- skej Woli. Napriek chudobe v rodine vládla láska, vľúdnosť a porozumenie spojené s úprimnou vierou. Na matkinu otázku – Úbohý môj synu, čo len z teba vyrastie? – hľadal odpoveď a ako to sám spomína, dlho stál pred obrazom Matky Božej a prosil o odpoveď. Mal videnie Matky Božej, ktorá mu ponúkla na výber dve koruny, bielu – znak čistoty ačervenú – znak mučeníctva. Mal si vybrať. On si vybral obe. Neskôr vstúpil do kláštora minoritov v Lodži a r. 1918 bol vysvätený za kňaza. Stal sa zakladateľom združenia vojakov Panny Márie a ne- skôr zakladateľom mariánskeho centra Niepokalanow so zámerom šírenia mariánskej úcty a náboženskej tlače. Začas pôsobil aj na mi- siách v Japonsku, no r. 1936 sa vracia do Poľska. Po obsadení Poľska Hitlerom bol r. 1941 uväznený, deportovaný do koncentračného tá- bora v Osvienčime, kde sa podujal podstúpiť smrť za jedného zo svo- jich spoluväzňov odsúdených na smrť. Zomrel v bunkri hladu po vpichnutí smrtiacej injekcie 14. augus- ta 1941. Pápež Pavol VI. ho vyhlásil 17. 10. 1971 za blahoslaveného a jeho spolurodák Ján Pavol II. 10. 10. 1982 za svätého. Oboch sláv- ností sa zúčastnil aj František Gajowniczek, za ktorého obetoval svoj život. Tak sa splnilo videnie malého Rajmunda o dvoch koru- nách – o korune nevinnosti a o korune mučeníctva. Vikonografii je zobrazený ako rehoľník s dvomi korunami – bielou a červenou v rukách, často ako väzeň koncentračného tábora.