Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

17. august

Sv. HYACINT, kňaz

Pôvod mena: gréc., označuje sa ním pôvodne kvet, ktorý vyrástol z krvi za- bitého mytologického krásavca, alebo drahokam. Narodil v Poľsku r. 1183 na zámku Lance. Študovali v Krakove, Prahe, Paríži a Boloni. Po návrate do vlasti bol vysvätený za kňaza. Spolu s krakov- ským biskupom Ivonom odišli r. 1220 do Ríma, kde vstúpili do spoločnosti sv. Dominika. Po odchode z Ríma ces- tou do Krakova založili niekoľko domi- nikánskych kláštorov. Hyacint sa vydal na apoštolské cesty do Dánska, Švéd- ska, Nórska a Litvy. Stal sa apoštolom Kyjeva, mnohých priviedol na cestu pokánia a návratu do Cirkvi. Dosiahol mnoho úspechov a je- ho pričinením sa mnohí pohania, aj tí, čo odpadli od Cirkvi, stali horlivými vyznávačmi Krista. Jeho apoštolská činnosť sa obrátila aj na mohamedánov a aj z tých mnohých pokrstil. V Kyjeve založil do- minikánsky kláštor. V r. 1240 sa prihrnuli ku Kyjevu tatárske vojská. Zvesť o prepadnutí mesta, jeho dobytí a rabovaní zastihla Hyacinta pri oltári. Vzal Najsvätejšiu sviatosť a sošku Panny Márie a utekal z kláštora. Usadil sa v halíčskom kláštore. Jeho život priťahoval mno- hých a mnohí sa stali jeho nasledovníkmi v misijnom diele. V pred- večer sviatku Nanebovzatia Panny Márie r. 1257 vycítil, že sa dni jeho života končia. Zavolal svojich spolubratov, rozlúčil sa s nimi a prijal sviatosti zomierajúcich. Spolubratov prosil, aby zotrvali v jednote, mali otvorené srdce a verne zachovali sľuby čistoty, poslušnosti, po- kory achudoby. Zomrel na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vikonografii je zobrazený v kňazskom liturgickom odeve, v ru- kách drží Najsvätejšiu sviatosť a sochu Panny Márie.