Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

19. august

Sv. JÁN EUDES, kňaz

Pôvod mena: z hebr. Jochánán – Boh je milostivý, Bohom daný, milosti- vý Boží dar. Narodil sa 14. novembra 1601 v Ri pri Argentáne v Normandii vo Francúzsku. Ako 22-ročný vstúpil do oratória – zdru- ženia diecéznych kňazov. V čase moru sa stal ošetrovateľom chorých a neskôr misionárom. Poznali ho v celom Fran- cúzsku. Ostal vždy pokorný a nikdy nehľadal svoju slávu. V r. 1943 založil Kongregáciu Ježiša a Márie. Táto bola zameraná na prehlbovanie vzdelania kňazov a výchovu ľudových misioná- rov. Ján Eudes a jeho kongregácia boli tvrdí odporcovia jansenizmu – smeru, ktorý šíril náuku, že nikto nie je dokonalý, aby mohol pri- stupovať k eucharistickému stolu denne, tvrdo presadzovali iba adorovanie Krista v Eucharistii a mnohé iné, čo bolo v rozpore so samotnou náukou Ježiša Krista. Prostriedky na obnovu duší boli v živote Jána Eudesa úcta a láska k srdcu Pána a Panny Márie. Jeho pokora bola veľká. Podpisoval sa: Úplné nič. Z pokory vyrástla ne- bojácnosť. Keď sa dvorania na sv. omši správali neúctivo, dokázal ich napomenúť aj v prítomnosti samotného kráľa. Z pokory ďalej vyrástla vytrvalosť. Z lásky k Ježišovmu srdcu vyrástla horlivosť za spásu duší. Vo všetkom sa naučil vidieť Božiu vôľu. Napísal 21. vý- znamných spisov, z nich najznámejšie sú: Dobrý spovedník, Život a učenie Ježiša Krista. Keď sa pýtali, či sa bojí smrti, odpovedal: „Verte, je dosť dôvodov báť sa, ale dôverujem v Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie.“ Zomrel 19. augusta 1680 v Caen. Vikonografii je zobrazený ako kňaz s knihou a sochou Božského Srdca.