Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

20. august

Sv. BERNARD, opát a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: zo staronem. bero + hart – silný ako medveď. Narodil ako okolo r. 1090. Od mla- dosti vynikal milosrdnou láskou k chu- dobným. Keď mu zomrela matka, za- čala v ňom rásť túžba po zasvätenom živote. Napriek tomu, že jeho otec nebol nadšený, povolil mu vstúpiť do kláštora. Keď mal dvadsať rokov, spolu so štyrmi bratmi a viacerými spoločníkmi vstúpil do prvého reformovaného cisterciátske- ho kláštora v Citeaux. O tri roky sa stal zakladateľom a prvým opátom kláštora v Clairvaux. Bol horlivým kazateľom, ktorému na srdci ležal údel Svätej zeme. Bol veľkým aktivistom v ohlasovaní križiackych vojen. Mnohí vtedajší veľmoži, kniežatá aaj cirkevní hodnostári si ho volili za poradcu a často k nemu pri- chádzali pre radu. Neznášal nespravodlivosť, miloval pravdu a vždy vedel pozdvihnúť svoj hlas na obranu utláčaných. V čase rozkolu v Cirkvi po smrti pápeža Honória II. podnikol všetko na prinavráte- nie pokoja Cirkvi. Nebol ušetrený mnohých neprávosti, ktoré ťažko znášal preto, lebo prichádzali z radov jeho odchovancov. Napriek tomu však ďakoval Bohu za to, že mu dal silu trpieť a hlavne silu kprekonávaniu krívd. Zomrel 20. augusta 1153 v kruhu svojich rehoľných spolubratov vo veku 62 rokov. Je vzývaný ako ochranca pred detskými choro- bami a posadnutosťou, pred morom zvierat, búrkou a nečasom, ochranca včiel, včelárov a voskárov. Vikonografii je zobrazený ako mních s úľom; inokedy ako drží na reťazi diabla, alebo s lebkou a krížom, s ružencom, s bielym psom.