Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. august

Sv. FILIP BENÍCIUS

Pôvod mena: z gréc. philos + hippos – milovník koní. Narodil sa 15. augusta 1233 vo Florencii, presne v deň a rok, keď bol založený rád servítov. Veľmi rýchlo pochopil, že to, čo je dôležité v tomto živote, je všestranná pomoc človekovi. Najskôr začal študovať medicínu a filo- zofiu v Paríži a v Padove, ale spoznal, že Boh ho chce mať inde. Preto už ako 19-ročný vstupuje do rádu servítov, r. 1259 prijal kňazské svätenie, r. 1267 sa stal generálnym predstaveným rádu servítov, ktorý zreformoval tak, že je po- kladaný za jeho druhého zakladateľa. Prepracoval stanovy a na ich základe založil aj ženskú vetvu tejto kongregácie. Venoval sa službe chorým a chudobným, čím si získal veľký obdiv medzi svojimi sú- časníkmi. Vykonal niekoľko misijných ciest po Taliansku, Nemecku arozšíril pôsobenie tohto rádu. Keď cítil, že prišiel deň jeho odcho- du z tohto sveta, po prijatí sviatosti požiadal, aby mu podali jeho knihu. Dali mu modlitebnú knižku, ale pokrútil hlavou a povedal, to nie je ona. Podali mu Sväté písmo, ale ani to nebola jeho kniha. Podali mu rehoľné pravidlá a počuli tú istú odpoveď. Konečne nie- kto zbadal, že upiera pohľad na kríž, zvesil ho zo steny a podal mu ho. Vtedy Filip povedal: „Toto je moja kniha, v nej sú zapísané všet- ky dobrodenia môjho Vykupiteľa.“ Zomrel 22. augusta 1285 v Todi v Umbrii, kde je aj pochovaný. Vikonografii je zobrazený v servítskom habite s knihou a sväto- žiarou, s pápežskou tiarou vedľa seba. Niektoré pramene hovoria, že odmietol ponuku stať sa pápežom.