Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

24. august

Sv. BARTOLOMEJ, apoštol

Pôvod mena: z aramej. bar Tolmai – syn Talmaiov, syn zbrázdeného, syn orá- ča. O svätcovi máme niekoľko správ vo Svätom písme, predovšetkým v evanjeliu sv. Jána (Jn 1, 24 – 51; Mt 10, 30; Mk 3, 8; Lk 6, 4). Jeho pôvodné meno bolo Natanael a sám Ježiš o ňom vydáva sve- dectvo ako o mužovi, v ktorom niet lsti (Jn 1, 48). Jeho domovom by mala byť Kána Galilejská. K Ježišovi ho priviedol Filip. Podľa tradície mal hlásať evanje- lium v Arménii, Indii a Mezopotámii. Evanjelizačná činnosť narážala na odpor u pohanských kňazov, čo viedlo až k mučeníckej smrti. Napriek tomu, že nemáme presne dokumentované miesto a spôsob umuče- nia sv. apoštola, nič to nemení na jeho veľkosti. Tú môžeme spoznať zprameňa pre nás najcennejšieho a to zo Svätého písma. Vikonografii je zobrazený ako človek, ktorý vo svojich rukách drží vlastnú kožu, nakoľko podľa starovekých prameňov bol odsú- dený na tzv. perzský spôsob smrti – odratie z kože a následne ukri- žovanie. Niektoré pramene hovoria aj o sťatí. Jeho atribúty sú kríž, sťahovací nôž, pútnická palica, kniha alebo zvitky Písma, vlajka.