Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

29. august

Sv. SABÍNA, mučenica

Pôvod mena: z lat. Sabina – Sabí- ňanka, pochádzajúca zo staroitalského kmeňa Sabínov. V Ríme na Aventíne je postavená ba- zilika, ktorá má zvláštne postavenie. Je to bazilika tzv. štáciová, kde na začiatku Pôstneho obdobia slávi pápež svätú omšu, a tu prijíma z rúk kardinála, kto- rému je pridelená táto bazilika, popol. V súčasnosti má túto baziliku pridelenú kardinál Jozef Tomko. Bazilika bola postavená okolo r. 425 a je zasvätená sv. Sabíne. Podľa prameňov to bola zámožná vdova, ktorú ku kresťanstvu priviedla jej otrokyňa Serafia, ktorá pochádzala z Antiochie. Obidve ženy sa veľmi zblížili a navzájom sa predbiehali v skutkoch milosrdenstva. Keď sa prezradilo, že Serafia priviedla zámožnú vdovu ku kresťanstvu, bola predvedená pred súd. Sudca ju však, vidiac Sabínu, prepustil na slobodu. Ale už po troch dňoch ju opäť zajali a sudca ju tentoraz odstúpil na bičovanie apotom nariadil sťať. Sabína ju dala nábožne pochovať. Zakrátko nato bola aj ona predvedená pred súd a po mučení sťatá. Je patrónkou Ríma; žien v domácnosti; detí; vzývaná ako ochrankyňa pred dažďom. Vikonografii je zobrazená ako mladá mučenica s palmou, kni- hou a korunou.