Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

31. august

Sv. RAJMUND NONNATUS, rehoľník

Pôvod mena: zo staronem. Raginmund – múdry ochranca, radou poskytujúci ochranu. Meno Nonnatus pochádza zo sku- točnosti, že sa nenarodil. Jeho matka zomrela ešte pred jeho pôrodom a len vďaka duchaplnosti pôrodnej babice ostalo žiť dieťa, keď ho doslova vyrezali z lona nebohej matky. Otec chystal pre neho sľubnú kariéru, syn však chcel vstúpiť do rehole. Napriek všetkému vy- trval vo svojom rozhodnutí a otec nako- niec súhlasil. Vstúpil do rehole merce- dárov, ktorá sa venovala vykupovaniu kresťanov z maurského zajatia. Aby zachránil čím viac zajatcov, sám sa ponúkol za rukojemníka. S okovami na rukách chodieval medzi zajatcami a posilňoval ich, aby nestratili dôveru. Podarilo sa mu získať na kresťanstvo dvoch popredných Maurov a niekoľko Ži- dov. Sudca ho dal bičovať a rozkázal mu prepichnúť ústa žeravými tyčami, cez otvor prevliecť reťaz a zamknúť ju visiacim zámkom. Rajmund bol vystavený krutým bolestiam, ale neprestával chváliť Boha. Po ôsmych mesiacoch bol oslobodený. Pápež Gregor IX. ho vymenoval za kardinála. Napriek svojej túžbe ostať v Afrike sa Rajmund vybral na cestu. Doma ho privítali s veľkou radosťou. Pápež však trval na tom, aby prišiel do Ríma. Rajmund poslúchol, ale cestou zomrel 31. augusta 1240 v španielskej Kardone vo veku 36 rokov. Niektorí životopisci hovoria, že menovanie za kardinála nie je preukázateľné. Vikonografii je zobrazený v rehoľnom habite obkolesený vykú- penými kresťanskými zajatcami; ako muž s perami previazanými reťazou so zámkom; v kardinálskom oblečení s kardinálskym klo- búkom.