Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. september

Bl. INGRIDA, zakladateľka kláštora

Pôvod mena: severské meno Ingwo + frid – jazdkyňa, krásavica boha Ingwa. V 8. a nasledujúcich troch storočiach nasledovalo rozšírenie kresťanstva sme- rom na sever a východ. Mních Ansagar (sv. Oskár) bol poverený cisárom Ľudo- vítom Pobožným, aby sa vydal na misij- nú cestu z Corvey do Dánska a Švédska. V r. 832 ho pápež Gregor IV. menoval za legáta severských národov a povýšil na biskupa. Stabilizáciu kresťanstva pri- niesla na začiatku 11. storočia vláda krá- ľa Olafa II. Heraldssona (1014 – 1030), ktorý je hlavný evanjelizátor Nórov a Škandinávie. Zjednotil Nórsko okolo r. 1015 a usiloval sa zaviesť kresťanstvo. V boji s Kanutom Veľkým hľadal pomoc u nemeckých misionárov, bol vyhnaný z krajiny, r. 1028 bol na dvore bratranca kniežaťa Jaroslava v Novgorode. Po návrate do Nórska zahynul 29. augusta 1030. Kresťanstvo sa v škandinávskych krajinách ne- ujímalo ľahko. Medzi prvé ovocie christianizácie patrí sv. Ingrid Elovsdotterová. Ingrida sa narodila okolo r. 1220 vo Švédsku. Spolu so svojimi súrodencami založila prvý kláštor dominikánok vo Švédsku (Sken- ning) a sama do neho vstúpila ako rehoľníčka. Až do svojej smrti pôsobila ako predstavená. Zomrela 2. septembra 1282 v Skenninge. Vo Švédsku bola až do neskorého stredoveku veľmi uctievaná. K oficiálnemu svätorečeniu však nikdy nedošlo. V ikonografii je zobrazená v habite dominikánok s krížom.