Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

3. september

Sv. GREGOR I. VEĽKÝ, pápež a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z gréc. gregorios – bde- lý, ostražitý. Narodil sa v rodine rímskych patrí- ciov r. 540. Jeho rodičia sv. Jordán a sv. Silvia dosiahli slávu oltára. Zane- chal kariéru prefekta a vo vlastnom do- me založil kláštor pre dvanásť spoloční- kov (575) ako aj šesť iných benediktín- skych kláštorov vo svojich majetkoch na Sicílii. Pápež Pelágius II. ho vysvätil na diakona a ako svojho zástupcu ho vyslal do Carihradu (578 – 586). Tu preukázal veľké diplomatické umenie. Keď sa vrá- til do Ríma, ďalej viedol rehoľný život. Na Petrov stolec bol zvolený 3. septembra 590. Jeho pontifikát trval 15 rokov. Bolo to búrlivé obdobie sťahovania národov. Gregor I. zís- kal pre Cirkev Vizigótov v Španielsku, ariánskych Longobardov, Galov ako aj britských Anglosasov. Dejiny ho nazvali apoštolom bar- barských národov, on sa nazval sluha sluhov Božích. Keď sa r. 590 objavil v Ríme mor, Gregor usporiadal kajúcu procesiu na odvráte- nie nešťastia. Počas nej videl nad mauzóleom Hadriána archanjela Michala, ako schoval svoj vytasený, zakrvavený meč. Túto víziu chápali ako koniec nešťastia. Dodnes nad týmto mauzóleom Hadriána dominuje socha archanjela s mečom. Pápež Gregor obno- vil cirkevný život, zreformoval a zjednotil liturgiu a cirkevný spev (gregorián). Od jeho pontifikátu pochádza zvyk sláviť 30 sv. omší za zomrelých, tzv. gregoriánske sv. omše. Zanechal po sebe bohaté li- terárne dedičstvo. Patrí k štyrom cirkevným otcom západnej cirkvi. V ikonografii je zobrazený ako muž v staršom veku, v pápež- skom oblečení, v tiare; niekedy počas písania diela; nad knihou ale- bo nad jeho hlavou sa vznáša Duch Svätý v podobe holubice.