Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

7. september

Sv. košickí mučeníci - Sv. MELICHAR GRODZIECKI SJ, sv. ŠTEFAN PONGRÁC SJ a sv. MAREK KRIŽIN, kanonik

Melichar Grodziecki sa narodil v šľachtickej rodine znaku Radwan, v Tešíne r. 1582. Po skončení strednej školy u jezuitov vo Viedni vstúpil do tohto spoločenstva. Po noviciáte vyko- nával učiteľskú prax v jezuitskom kolé- giu v Brne, potom v Klodzku. V r. 1614 prijal kňazskú vysviacku. Bol menova- ný za kazateľa v Prahe, potom bol vo- jenským kňazom v Košiciach. Štefan Pongrác pochádzal z Alvinca v Sedmohradsku, kde sa narodil r. 1582. Jeho rodina patrila medzi významné uhorské rody. Stredoškolské štúdiá absolvoval v jezuitskom kolégiu v sedmohradskom Kluži (dnes Rumunsko). Napriek nevôli svojich rodičov vstúpil do malej jezuit- skej rehole. V r. 1615 bol vysvätený za kňaza a pôsobil v Humen- nom, kde bol kazateľom a prefektom štúdií v jezuitskom kolégiu. Od r. 1618 pôsobil v Košiciach a okolí. Tu bola náboženská situácia veľmi napätá, katolíci nemali k dispozícii ani jeden kostol (aj košic- ký dóm bol v rukách kalvínov). Zvlášť kalvínsky kazateľ Peter Alvinci videl v horlivom jezuitskom kňazovi nebezpečného protivníka. Marek Križin sa narodil r. 1588 v mestečku Križevci v Chorvát- sku. Kanonik Ostrihomského arcibiskupstva, v tom čase sídliaceho v Trnave, bol najmladší z mučeníkov. Spravoval majetky opátstva v Krásne nad Hornádom pri Košiciach z poverenia kardinála Petra Pázmaňa. Trojica kňazov bývala v dome kráľovského miestodržiteľa Andreja Dóciho, kde mali zriadenú aj kaplnku. Utrpenie kňazov sa začalo 3. alebo 4. 9. 1619, keď Betlenovo vojsko pod vedením Juraja Rákociho obsadilo Košice. Veliteľ dal izolovať kňazov vyčerpaných hladom a smädom a nútili ich zriecť sa katolíckej viery. Kňazi však rozhodne odmietli zradiť vieru a Katolícku cirkev. Jeden druhému sa vyspovedali a hlasito sa modlili. Ich utrpenie dosiahlo vrchol 7. septembra, keď po krutom niekoľkohodinovom mučení, na ktorom sa zúčastnil aj kalvínsky kazateľ Alvinci, všetky tri skrvavené telá hodili do odpadovej žumpy. Podľa výpovede svedkov Pongrác, ktorého mučili zvlášť ukrutne (dvakrát mu zaťali sekerou do hlavy), žil ešte asi dvadsať hodín a z posledných síl sa modlil. Košický senát ich dal tajne pochovať na neznámom mieste, avšak po pol roku na žiadosť Kataríny Forgáčovej, palatínovej manželky, boli prenesení do Nižnej Šebastovej a potom do Hertníka. V r. 1635 ich preniesli do Trnavy do kostola klarisiek, neskôr sa časť relikvií dostala do kostola sestier uršulínok a časť do jezuitského kostola v Trnave. Beatifikovaní boli Piom X. r. 1905. Mučeníkov kanonizoval Svätý Otec Ján Pavol II. 2. 7. 1995 v Košiciach a sú vo veľkej úcte u jednotlivých národov, z ktorých pochádzali, zvlášť na Slovensku. V ikonografii sú mučeníci – jezuiti zobrazení v reverendách. Marek Križin s kanonickými insígniami; všetci so štólami a palmami v rukách v prítomnosti anjelov.