Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

9. september

Sv. PETER KLAVER, kňaz

Pôvod mena: z gréc. petrus – skala. Narodil sa r. 1580 vo Verde v Kata- lánsku. Mal 22 rokov, keď vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Študoval filozofiu v Palme na Malorke a teológiu v Barce- lone. Odtiaľ bol vyslaný do západnej Indie do Novej Granady (terajšej Kolum- bie) r. 1610. Tam o šesť rokov prijal kňaz- skú vysviacku, pretože nemal možnosť dokončiť teologické štúdia. Štyridsať rokov neúnavne vykonával apoštolskú činnosť medzi nešťastníkmi, ktorých privážali otrokári z Afriky do ka- ribského prístavu Cartagena. Spolu s pát- rom Alonsom Sandovalom zanechali písomne svedectvo o neľud- skom položení afrických otrokov. Peter sa staral o zmiernenie ich ťaž- kého položenia – o mnohé duchovné i telesné potreby. Zaobstarával im jedlo a lieky, učil sa ich reč, aby sa im priblížil. Bolo to namáha- vé, pretože sa stretával s viac ako dvadsiatimi africkými nárečiami; do svojej práce zapájal tlmočníkov. Dostal meno otrok otrokov. Jeho život naplnený modlitbou, sebazapieraním a činorodou láskou budil obdiv aj u obyvateľov Cartageny, ktorí mu udelili po smrti titul apoš- tol Cartageny. Peter Klaver počas svojho 40-ročného pôsobenia me- dzi černochmi ich pokrstil okolo 300-tisíc. Zomrel 8. septembra 1654. Beatifikovaný bol r. 1851, kanonizo- vaný r. 1888. Lev XIII. ho vyhlásil za patróna misií medzi černoch- mi. Je aj patrónom sestier klaveriánok.