Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

10. september

(Sv.) HILDEGARDA z Bingenu, opátka a mystička

Pôvod mena: z nem. Hildegarda – ohradená záhrada. Narodila sa okolo r. 1098 v Bermers- heime v Nemecku. Jej rodičia ju obeto- vali kláštoru sotva 8-ročnú, kde žila v prísnej askéze. V r. 1136 prevzala ve- denie kláštora na Disibodenbergu. O de- sať rokov neskôr preložila spoločenstvo na Rupertsberg pri Bingene, kde založi- la nový kláštor. Tri desaťročia tu Hilde- garda pôsobila a podnikala aj napriek nalomenému zdraviu veľa ciest k veli- kánom doby. Všade uznávaná opátka kázala ľudu a kléru o prísnosti mravov a ochote k pokániu. Radili sa s ňou kniežatá a biskupi, králi i oby- čajní ľudia. Patrila k najuznávanejším osobnostiam cirkevného sve- ta 12. storočia. Už od detstva mala zjavenie. Tieto skúsenosti neskôr uložila vo svojich slávnych spisoch. Jej diela sa považujú za prvoti- ny nemeckej mystiky. Okrem toho vošla do nemeckých dejín ako prvá píšuca lekárka. Hildegardine spisy k zdravotníckym témam dosahujú po rokoch stále väčší náklad. Prírodovedkyňa, mystička, cirkevná politička, poetka, lekárka – to všetko bola Hildegarda. Jej kritický hlas nebolo v jej dobe možné prepočuť. Hlavne v poslednej dobe získala Hildegarda opäť viac na pozoruhodnosti a význame predovšetkým svojím pohľadom na prírodu ako Božiu lekáreň. Zomrela 17. 9. 1179. Pozostatky sú v kláštore Eibingen pri Rüdes- heime, ktorý okolo r. 1148 založila. V ikonografii je zobrazená ako zakladateľka kláštora s modelom kostola; opátka s berlou; spisovateľka s knihou; ako odovzdáva poslo- vi list; rozdáva almužnu chudobným; miniatúra, kde rehoľníčka dik-