Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. september

Sv. MÓRIC (Maurícius), mučeník, a spoločníci

Pôvod mena: z lat. Maurus – pochá- dzajúci z Mauretánie (Afrika); z heb. móri – môj učiteľ. Maurícius bol vodcom rímskej teban- skej légie, v ktorej žoldniermi boli kres- ťania. Táto légia v počte 6 000 osôb mala stanovisko v Agaunum (dnes St- -Maurice vo Švajčiarsku). V r. 302 žiada- li, aby vojaci priniesli bohom obetu. To im však nedovoľovalo svedomie, pretože boli kresťanmi. Vtedy cisár Maximilián prikázal obkľúčiť légiu a dal každého de- siateho vojaka popraviť. Nezastrašilo ich to, ostali neoblomní a nasledovali ďalší a ďalší. Légia sa nepoddala. Zabili všetkých, do posledného žoldnie- ra. Medzi nimi Maurícia, Exupéria i senátora Kandida. Na mieste po- chovania mučeníkov potom postavili kláštor, pri ktorom postupom času vzniklo významné opátstvo, kde žilo až 900 mníchov, a vznik- lo mesto. Archeologické výskumy potvrdili jestvovanie kaplnky, ako aj hrobovej jamy. Sv. Maurícius mal v nemeckom cisárstve zvláštnu úctu. Počas ko- runovácie cisári dostávali do rúk kopiju sv. Maurícia. Kópiu tejto vzácnej pamiatky daroval cisár Otto III. kráľovi Boleslavovi Chrab- rému. Nachádzala sa vo Vawelskej pokladnici v Krakove. V ikonografii je zobrazený v krátkej tunike rímskeho žoldniera. Jeho atribúty sú palmová vetvička, zástava a kopija, kôň, meč, dý- ka, štít, štít s orlom.