Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

12. september

MENO PANNY MÁRIE

Pôvod mena: z egyp. meri-jam – mi- lovaná Bohom; hebr. Mirjam – pani. Najstaršie svedectvá o úcte Ježišovej Matky v Cirkvi nachádzame v spisoch Nového zákona, predovšetkým v evanje- liách. Najstaršou modlitbou, ktorá patrí medzi najkrajšie liturgické hymny, je mariánsky chválospev Magnifikat – Velebí moja duša Pána. Táto ďakovná prorocká pieseň Panny Márie, ktorá od- znela pri návšteve Alžbety, sa nachádza v Lukášovom evanjeliu. Modlitba Pod tvoju ochranu pochádza z prvokresťan- ského obdobia z 3. storočia. Starý pôvod majú aj niektoré mariánske hymny a modlitby východnej liturgie. V 6. a 7. storočí vznikol hymnus Akatist. Známa mariánska modlit- ba Zdravas’, Mária má tiež biblický pôvod. Z rozjímania a opako- vania modlitby Zdravas’, Mária sa vyvinula modlitba Posvätného ruženca. Panna Mária sa môže stať ideálnym vzorom ľudí našich čias. Je dostatok príkladov, že aj dnešný človek, ak sa bude pozerať na Pannu Máriu, bude zodpovedne plniť svoje poslanie. Ona nebola pa- sívne odovzdaná životným okolnostiam a udalostiam. Uvedomovala si, že ľudské sily a možnosti sú obmedzené. Bola to silná žena, kto- rá poznala aj chudobu, utrpenie, bola vo vyhnanstve, ale vedela tieto situácie riešiť v spolupráci s Bohom. Panna Mária môže byť aj nám, moderným ľuďom na začiatku 21. storočia, naozaj skvelým vzorom a príkladom pri riešení jednotlivých životných situácií. Vtedy pôjdeme po ceste, ktorú nám ponúka Boh.