Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

13. september

Sv. JÁN CHRYZOSTOM, biskup a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z gr. chrysostomos – zlatoústy. Narodil sa v Antiochii okolo r. 349. Pochádzal z bohatej rodiny. Krst prijal, keď bol dospelý. Šesť rokov žil na púšti. Zdravotný stav ho donútil, aby sa vrátil do Antiochie. V r. 381 prijal diakonát. O päť rokov neskôr sa stal kňazom. Bol kazateľom, zhromažďoval zástupy, kto- ré túžili počuť jeho náuku. Sláva o jeho rečníckom umení sa rozšírila po celom Východe a prineslo mu prímenie Zlato- ústy. V r. 397 ho pozvali do Carihradu, kde ho posadili na stolec patriarchu. Ako biskup viedol prísny život, zaviedol disciplínu medzi duchov- nými. Staral sa o chorých a chudobných, budoval pre nich hospice a nemocnice. Jeho postoj vyvolal reakciu oponentov. Na jeho obra- nu sa postavil ľud. Došlo ku krvavým zrážkam. Bol odsúdený do vyhnanstva v Bytínii r. 403. Kvôli rozruchom, katastrofe v paláci a zemetraseniu, v ktorých videli mimoriadne znamenia, priviedli patriarchu do Carihradu. V nasledujúcom roku ho 9. júna znovu odsúdili do vyhnanstva v Arménsku. O tri roky neskôr sa rozhodli premiestniť ho do Pitsundy na úpätí Kaukazu. Ján hnaný eskor- tou zomrel na ceste 14. septembra 407 so slovami: „Nech je Boh vo všetkom pochválený. Amen.“ Zanechal po sebe veľké literárne dedičstvo. O 20 rokov neskôr cisárski manželia Teodózius II. a sv. Pulcheria priviezli telo patriarchu do Carihradu a slávnostne ho uložili v kostole svätých apoštolov. Pius V. ho r. 1568 vyhlásil za učiteľa Cirkvi. Patrí medzi štyroch východných cirkevných otcov. V ikonografii je zobrazený ako patriarcha v ortodoxnom obleče- ní; niekedy ako biskup Katolíckej cirkvi.