Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

16. september

Sv. KORNEL, pápež a mučeník, a sv. CYPRIÁN, biskup a mučeník

Pôvod mena: pochádzajúci z rodu Cornelia; cornu – roh; z lat. Cyprianus – človek pochádzajúci z Cyprusu, Cyper- čan. Svätý Kornel bol pôvodom Riman. Spravoval Cirkev ako pápež v r. 251 – 253. Bránil jej jednotu, pričom bojoval proti rozdeleniu Cirkvi za Novaciána, ktorý šíril bludné náuky a stal sa proti- pápežom. Kornel zomrel vo vyhnanstve v Civitavecchia r. 253 za prenasledova- nia kresťanov cisárom Gallusom. Svätý Cyprián sa narodil v Kartágu (Tunis). Bol vzdelaný človek, advokát. Ako spisovateľ zanechal početné teologické diela. Po prijatí kresťan- stva sa stal kňazom a neskôr, hlasovaním obyvateľov mesta, bisku- pom Kartága. Ako dušpastier sa musel postaviť proti prenasledova- niam i vnútorným sporom. Vďaka svojej svätosti a poznaniu mal značný vplyv na Cirkev zvlášť v Afrike. Jeho korešpondencia s pá- pežom Kornéliom tvorí svedectvo primátu biskupa Ríma. Počas pre- nasledovaní za cisára Valeriána bol uväznený a odoslaný do púšte pri Curubis (257). Priviedli ho však do Kartága a bol sťatý mečom 14. septembra 258 v prítomnosti veriacich. V tom istom čase v Ríme prenášali relikvie sv. Kornélia. Mená oboch mučeníkov spomíname v Rímskom kánone. V ikonografii je sv. Kornel zobrazený v pápežskom rúchu s pá- liom, niekedy v tiare. Jeho atribútmi sú koruna v rukách, palmová ratolesť, meč, roh, tiara. Sv. Cyprián je zobrazený v biskupskom odeve. Jeho atribúty sú biskupský kríž, kniha, palmová ratolesť, meč, pálium, pastorál.