Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

17. september

Sv. RÓBERT BELLARMÍN, biskup a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: zo staronem. Hruodbe- raht – slávou ožiarený, slávny. Narodil sa r. 1542 v bohatej rodine v Montepulciano v Toskánsku. Matka bola sestrou pápeža Marcela II. V r. 1560 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Po filo- zofických štúdiách v Rímskom kolégiu i vo Florencii a po teologických štúdiách v Padove i Belgicku prijal kňazskú vy- sviacku. Pôsobil ako kazateľ i profesor teológie. Bol duchovným vodcom mno- hých postáv verejného života. Vzbudzo- val obdiv svojím poznaním, bol skrom- ný, asketický. Jeho práce polemizujúce s protestantmi spôsobili vznik antibelarmínovských katedrál. Bol menovaný za kardinála r. 1599, o tri roky neskôr sa stal arcibisku- pom Kapui. Ako člen Kongregácie sv. ofícia bol zaviazaný obozná- miť Galilea o rozsudku, čo sa týka Kopernikovho systému. Pri tom- to procese sa zachoval ako skúsený teológ a má zásluhu na tom, aby Kopernik nebol odsúdený. Zomrel 17. septembra 1621. Zanechal po sebe bohaté spisovateľ- ské dedičstvo, hlavne apologetické. Beatifikovaný bol r. 1923 a ka- nonizovaný r. 1930 pápežom Piom XI. On tiež vyhlásil sv. Róberta za učiteľa Cirkvi. Relikvie svätca sa nachádzajú v Kostole sv. Ignáca v Ríme. Je patrónom znalcov cirkevného práva. V ikonografii je zobrazený ako kardinál v mantolete a birete.