Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

18. september

Sv. EUGEN, biskup

Pôvod mena: z gréc., blahorodý, urodzený. Sv. Eugen bol biskupom v Kartágu. V severnej Afrike bolo kresťanstvo po- merne rýchlo rozšírené. Svedčí o tom skutočnosť, že keď okolo r. 220 kartá- ginský biskup Agrippinus zvolal syno- du, zúčastnilo sa na nej 70 biskupov; o 20 rokov neskôr ich bolo už 90. Eugen žil na prelome 5. a 6. storočia. Stal sa kňazom v časoch, keď Vandali obsadzovali severnú Afriku. Po smrti biskupa Deográciasa v Kartágu miestny kráľ Genzerich zakázal voľbu jeho ná- stupcu a biskupská stolica zostala 24 rokov neobsadená. Nástup- ca kráľa dovolil voľbu; biskupom významného Kartága sa stal Eugen, ktorý sa tešil veľkej autorite. Bol dôstojným nástupcom sv. Cypriána, ktorý tu bol biskupom v 3. storočí (+258) a ktorého v tom čase nazývali pápež Afriky. Rôzne intrigy a bludné ariánske praktiky spôsobovali tvrdé postupy proti verným katolíkom. Cisár zvolal katolíckych a ariánskych biskupov na kolokvium zjednote- nia, ktoré sa skončilo deportáciou pravoverných biskupov do vy- hnanstva. Do Kartága sa Eugen vrátil až na konci svojho života. V ikonografii je zobrazený v biskupskom oblečení s berlou v ľavej ruke a knihou evanjelia v pravej ruke, ktorú drží na svojom srdci.