Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

21. september

Sv. MATÚŠ, apoštol a evanjelista

Pôvod mena: z hebr., teoforické meno Mattanja – dar Jahveho, daný Bohom. Patril medzi Dvanástich apoštolov. V Evanjeliu sv. Marka (2, 14) je nazvaný „Lévi, syn Alfejov“ z Kafarnauma. Ježiš ho povolal za svojho učeníka, keď zastá- val úrad mýtnika. Matúš pred nasledova- ním Majstra vystrojil hostinu, na ktorú pozval mýtnikov a hriešnikov. Najstaršia tradícia pripisuje Matúšovi autorstvo prvého evanjelia, napísaného pre Židov v aramejskom jazyku, ktoré argumentu- je, že Ježiš je očakávaným Mesiášom. V ňom sa splnili všetky proroctvá. Ako svedčí Klement Alexandrijský, Matúš do r. 42 žil a učil v Jeruzaleme, potom sa vydal do Etiópie, kde podstúpil mučenícku smrť. Podľa iných mienok apoštoloval v krajine Partov ako aj v Perzii. Podstúpil mučenícku smrť. Jeho relikvie v 10. storočí mali byť prevezené z Východu do Salerma v blízkosti Neapolu. V ikonografii je zobrazený v podobe mladíka, neskôr, zvlášť v by- zantskom umení, ako sivovlasý starec. V západnom umení od čias stredoveku dominuje obraz silného, bradatého muža v strednom veku. Oblečený býva do tradičných dlhých bielych apoštolských šiat a do tuniky. Tiež býva zobrazený v sediacej polohe; keď píše, stojí pri ňom anjel, ktorý mu odovzdáva inšpiráciu. Jeho atribútmi sú kniha a pero, meč alebo halapartňa, postava okrídleného mladí- ka, mešec s peniazmi pri nohách, cestovná kapsa.