Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. september

Sv. EMERÁM, biskup a mučeník

Pôvod mena: z nem., v staroslovan- skej legende o sv. Václavovi sa spomína v podobe Jimram. Pravdepodobne pochádzal z Poitiers vo Francúzsku. Podľa legendárnej Passio (649) prišiel do Bavorska na pozvanie vojvodu Teoda. Požiadal ho, aby ako biskup spravoval cirkevné spoločenstvo na jeho území. V treťom roku svojej mi- sijnej činnosti chcel cestovať do Ríma, aby podal správu pápežovi. Podľa iných správ jeho cesta mala viesť na slovanské územie, kde chcel ako misijný biskup evanjelizovať. Pri únose dcéry vojvodu Ota bol obvinený. Biskup poznal mená únoscov, no chcel uchrániť česť dievčaťa. Bol mučený a usmrtený asi r. 652. Jeho telo pocho- vali do Kostola sv. Juraja v Regensburgu. Regensburský biskup Gaubald dal r. 740 postaviť kostol. V tom čase aj freisinský biskup Erembert dal postaviť chrám na mieste jeho umučenia. Podľa Emeráma pomenovali aj slávny benediktínsky kláštor v Regensbur- gu. Úcta k nemu bola franskými misionármi rozšírená aj na našom území. Mnohí ho pokladajú za patróna prvého kostola, ktorý dal po- staviť Pribina v Nitre a bol vysvätený salzburským arcibiskupom Adalrámom okolo r. 830. Proti patrocíniu sv. Emeráma hovorí jeho pôvod – Regensburg; za hovorí lokalizácia chrámu na Nitrianskom hrade. Jeho relikvie, ktoré vlastnila katedrála v Nitre, boli r. 1990 odcudzené a r. 1998 získané z regensburskej katedrály pre Chrám sv. Emeráma v Nitre. V ikonografii je zobrazený s biskupskými insígniami mitrou a pastierskou palicou; s rebríkom, symbolom cesty do neba, na kto- rom bol umučený.