Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

24. september

Sv. BYSTRÍK, biskup a mučeník

Pôvod mena: slovan. meno – rýchlo vnímajúci, chápavý. Žil po páde Moravskej ríše. Bol sved- kom toho, že ovocie práce bratov Konštantína a Metoda a ich žiakov bolo neprijaté a zničené. Po smrti sv. Štefana I. (+1038) nasta- lo obdobie poznačené vnútornými nábo- ženskými nepokojmi. Vazulovi synovia Ondrej, Béla a Levante boli ešte za čias kraľovania Štefana poslaní do vyhnan- stva. Na pozvanie povstalcov tiahli s voj- skom do Uhorska. Biskupi uznávali prá- vo Vazulových synov na trón. Podľa legendy o svätom Gerardovi sa pred Budínom v Chráme sv. Sabíny zišli biskupi Gerhard, Buldo, Benetus a Bystrík. Bystríkova predpoveď, že okrem ostrihomského arcibiskupa všetci čoskoro podstúpia mučenícku smrť, sa splnila. Sotva prišli k Dunaju, vojsko pohanského Vathu ich dostihlo. Gerharda priviaza- li na voz, ktorý spustili z hory do Dunaja, a na mieste ho ukameňo- vali. Buldu tiež kameňovali. Bystrík, ktorý sa usiloval prejsť cez Dunaj na člnku, bol zasiahnutý šípmi a následkom tohto zranenia na druhý deň zomrel. Stalo sa to pravdepodobne 24. septembra 1046. Nitra na Bystríka nezabudla. Svedčí o tom zobrazenie na kalichu zo 17. storočia, ktorý patrí katedrále; je mu tu venovaná aj jedna vit- ráž. V ikonografii je zobrazený na člne v biskupskom oblečení pre- bodnutý šípmi.