Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

25. september

Bl. VLADISLAV, kňaz a rehoľník

Pôvod mena: z pol. wodzi- – vládnuť, panovať; -slaw – ten, ktorý je slávny; slávny panovník, vládca. Narodil sa v Gielnowe pri Opočne okolo r. 1440. Študoval na Krakovskej akadémii. Ako 22-ročný vstúpil k ber- nardínom vo Varšave, kde prijal rehoľné meno Vladislav. O niekoľko rokov ne- skôr sa stal kňazom. V Krakove plnil funkciu provinciála. Zúčastňoval sa na generálnych kapitulách rehole v Urbino (1490) i v Miláne (1598). Jeho život bol naplnený modlitbou a duchom pokánia. Mal zvláštnu pobožnosť k Pánovmu umučeniu. Životopisci ho uvádzajú ako ohnivého kazateľa. Bol jed- ným z prvých duchovných, ktorý zaviedol do Cirkvi poľský jazyk cez kázne a poetické texty. Tradícia mu pripísala autorstvo mno- hých nábožných piesní. V r. 1504 sa stal gvardiánom pri Kostole sv. Anny vo Varšave. Zomrel r. 1504 krátko po extáze, ktorú zažil počas kázne, ktorú predniesol na Veľký piatok. Beatifikovaný bol r. 1750. Klement XIII. vyhlásil bl. Vladislava za patróna Poľského kráľovstva a Veľkého kniežatstva Litvy (1759). Od r. 1962 je patrónom Varšavy.