Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

26. september

Sv. KOZMA a DAMIÁN, mučeníci

Pôvod mena: z gréc. kosmos – súlad, poriadok, svet; z gréc. Damios – meno bohyne uctievanej v Epidure; z gréc. da- manios – krotiteľ. Zachovalo sa mnoho svedectiev sko- rého kultu oboch svätých. Podľa legen- dy boli dvojičkami. Študovali medicínu. Ako lekári nebrali peniaze za svoju po- moc – tzv. anargyroi – neberúci odplatu. Ako Kristus uzdravovali ochrnutých, navracali zrak, vyháňali diablov, krie- sili mŕtvych. Týmto spôsobom obrátili mnohých na kresťanstvo. Zomreli mučeníckou smrťou v Cýre, (východnej Sýrii) počas prenasledovania za cisára Deokleciána okolo r. 305. Miestodržiteľ Lysias, ktorý nenávidel kresťanov, ich dal zatknúť a vypočúvať. Keď sa sv. bratia – lekári priznali ku kresťan- stvu, boli mučení a nakoniec sťatí. Už v 5. storočí boli zapísaní do Rímskeho martyrológia. Ich úcta sa rozšírila postupne aj na kresťan- ský Západ. Sú im zasvätené viaceré kostoly i na Slovensku (Trenčianske Biskupice, Kostolná-Záriečie, Dúbravka). Ich úcta na Východe je veľmi rozšírená a ich sviatok sa tam slávi 1. júla, 17. ok- tóbra a 1. novembra. Ich relikvie sa uchovávajú vo významnom rímskom antickom kostole na Via dei Fori Imperiali v blízkosti slávneho Forum Romanum, ktorý im je zasvätený; tiež v Mníchove, Hildesheime, Essene.