Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

27. september

Sv. VINCENT de PAUL, kňaz

Pôvod mena: lat., pomáhajúci, víťa- ziaci. Narodil sa v chudobnej rodine neďa- leko Dax 28. apríla 1581. Ako 19-ročný sa stal kňazom. V r. 1605 – 1607 bol dobrovoľne v mauretánskom otroctve v Tunise. Od r. 1608 pôsobil v Paríži, bol farárom vo farnosti Clichy, duchovným v dome generála kráľovských vojsk. Zložil sľub, že sa bude venovať chu- dobným. Mnoho rokov bol členom Kráľovskej rady – tzv. Rady svedomia, ktorej podliehali otázky Cirkvi. Účinne zasahoval do obnovy cirkevného a spo- ločenského života. Jeho život a dielo poznačila praktická kresťanská láska. Uskutočňoval ju po celý život on sám a vo veľkom rozsahu ju uskutočňovali a uskutočňujú ním založené inštitúcie. Najvýznam- nejšou je Rehoľná spoločnosť dcér kresťanskej lásky, ktorú založil spolu so svätou Lujzou de Marillac r. 1633. Starali sa o chudobných, chorých a starých, o nájdené deti, siroty, väzňov a ranených na bojiskách. V podobnom duchu založil aj mužskú vetvu – misijnú kongregáciu, ktorá sa mala starať o výchovu tých, ktorí javili záujem o kňazstvo a r. 1641 prevzali vedenie viacerých kňazských seminá- rov. Ich trvalou charizmou je viesť ľudové misie. Chcel, aby kres- ťanská láska neostala iba pri slovách a túžbach, ale aby sa prejavo- vala v skutkoch. Hovorieval: „Milujme Boha, ale tak, aby to pocítili aj naše ruky a pot našej tváre.“ Zomrel 27. septembra 1660. Beatifikovaný bol r. 1729, kanonizo- vaný r. 1737. V ikonografii je zobrazený v dlhom rehoľnom odeve a širokom plášti. Jeho atribútmi sú anjeli, dieťa v náručí, dieťa pri nohách, kríž.