Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

29. september

Sv. MICHAL, GABRIEL a RAFAEL, archanjeli

Pôvod mena: z hebr. micha-el – Kto ako Boh; z hebr. geber-el – muž Boží; z hebr. rapha-el – Boh uzdravuje. Sv. Michal, archanjel, je v kresťanskej tradícii prvý a najdôležitejší spomedzi anjelov. Je to anjel spravodlivosti a súdu, milosti a zľutovania. Je zástancom Bo- žieho ľudu. Je patrónom viacerých štá- tov a miest, aj patrónom dobrej smrti. Sv. Michal, archanjel, je zobrazovaný v tunike a páliu, v obleku vládcu, ako bo- jovník v zbrani. Jeho atribútmi sú glóbus, kríž, palica, kopija, meč, oštep, štít, satan v podobe draka pri nohách alebo spútaný kopijou s nápisom: Quis ut Deus – Kto ako Boh. Sv. Gabriel, archanjel, sa prvý raz objavuje pod týmto menom v Knihe proroka Daniela. V kresťanskej tradícii prináša ľudstvu dob- rú zvesť: zjavuje sa Zachariášovi a predpovedá mu narodenie syna Jána Krstiteľa. Zvestuje Panne Márii, že bude Matkou Božieho Syna. Je patrónom diplomatov, filatelistov, poslov, matematikov, rádia a te- levízie, telekomunikácií. Sv. Gabriel, archanjel, je zobrazovaný ako mládenec, prevažne s krídlami a nimbusom, odetý do tuniky a pá- lia; niekedy má liturgický odev. Atribútmi sú berla, ľalia, palmová alebo olivová ratolesť. Sv. Rafael, archanjel, sa predstavil v Knihe Tobiáš, že je jeden zo „siedmich anjelov, ktorí stoja pripravení a vstupujú pred Pánov majestát“. V ľudskej podobe s menom Azariáš sprevádza mladého Tobiáša a stará sa o neho. Chráni ho pred mnohými nebezpečnými udalosťami, vyháňa démona Hasomdeja, uzdravuje slepého otca Tobiáša. Sv. Rafael, archanjel, je zobrazený ako mládenec v tunike. Jeho atribútmi sú kríž, pútnická palica, niekedy ryba a nádoby.