Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

30. september

Sv. HIERONYM, kňaz a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z hebr. hieros + onoma – ten, ktorý nosí sväté meno. Narodil sa okolo r. 345 v bohatej kresťanskej rodine v Stridone. Študoval v Ríme, kde prijal krst z rúk pápeža Libéria. Po skončení štúdií sa vydal do hlavného mesta cisárstva Trevíru, kde sa stal úradníkom. Neskôr sa v Akvilei stal duchovným. Odtiaľ sa vybral do Sýrie, kde na Chaldejskej púšti viedol pustovnícky život, študoval Sväté písmo a východné jazyky. Vyčerpaný pôstom takmer zomrel. V Antiochii prijal kňaz- skú vysviacku (375). O 5 rokov odišiel na synodu do Ríma, kde sústredil okolo seba intelektuálnu a nábo- ženskú elitu. V r. 382 – 384 bol sekretárom a radcom pápeža Damáza. Po jeho smrti r. 385 prišiel do Betlehema, kde býval až do smrti. Organizoval charitatívnu činnosť, prednášal, pod jeho vedením vznikli 4 kláštory. Vyznačoval sa encyklopedickým poznaním, vý- bušným temperamentom, obľúbil si askézu, pracovitosť, bol ctite- ľom Márie. Preložil Bibliu do latinského jazyka. Trvalo mu to 24 ro- kov. Jeho preklad, tzv. Vulgáta, bol prijatý ako úradný text Biblie západnej cirkvi. Napísal komentáre k mnohým knihám Písma, pre- ložil mnoho textov cirkevných otcov. Posledné roky strávil v jasky- ni, ktorá susedí s jaskyňou Narodenia Pána Ježiša. Zomrel 30. septembra 420. Jeho relikvie preniesli do Ríma. Súčasne sa nachádzajú v bazilike S. Maria Maggiore. Je jedným zo štyroch cirkevných otcov západnej cirkvi. V ikonografii je zobrazený ako kajúcnik v dlhých šatách; obna- žený starec s opaskom na bedrách, vychudnutý pôstmi; niekedy v kardinálskom klobúku, čo je narážka na jeho funkciu pápežského sekretára, alebo pri pulpite.