Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

1. október

Sv. TERÉZIA z Lisieux (od Dieťaťa Ježiša)

Pôvod mena: z gréc. téresís – záštita, ochrana; theros – horúci. Vrodine Martinových v meste Alençon sa 2. januára 1873 narodila Terézia, ktorá neskôr dostala titul Malá, aby v Rímskom martyrológiu bola odlí- šená od inej karmelitánky sv. Terézie zAvily, ktorú už vtedy volali Veľká. Keď mala štyri roky, zomrela jej matka. Otec sa s rodinou presťahoval do Li- sieux. Tam Terézia začala uvažovať ovstupe do Karmelu. Nakoľko nemala predpísaný vek, musela o povolenie na vstup do kláštora tvrdo bojovať. Nako- niec sa jej to vďaka zásahu Leva XIII. podarilo. Jej život v kláštore nebol romantický, musela tvrdo zápasiť s predsudkami mnohých sestier i samotnej predstavenej. Čím viac jej však robili príkoria, tým viac a obetavejšie im prejavovala skutky dobročinnej lásky. Neostalo to bez odozvy. Vždy sa snažila vidieť v iných, aj tých naj- protivnejších ľuďoch Božie stvorenie a svoju nechuť voči nám pre- konávala tichou modlitbou za nich a konaním takých služieb, aké by prejavovala iba tým, ktorých má najradšej. Kedykoľvek sa s nimi stretávala, obetovala Bohu ich skryté cnosti. Hoci navonok vyzerala vyrovnane, vo vnútri svojej duše musela prekonávať mnoho bojov. Kvnútorným bojom sa pridala aj choroba pľúc – tuberkulóza. Jej zo- mieranie bolo veľmi ťažké. Hovorila: „Je nutné veľa sa modliť za zo- mierajúcich; keby ľudia vedeli, čo všetko si musia umierajúci vytrpieť.“ Zomrela vo veku 24 rokov 30. septembra 1897. Je patrónkou Francúzska a misií. V ikonografii je zobrazená v rehoľnom habite karmelitánok držiac kríž a ruže.