Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. október

SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Pôvod mena: anjel (hebr. male’ách; gréc. angelos) nie je menom prirodze- nosti, ale menom funkcie; znamená posol. Je to nadprirodzená duchovná by- tosť podriadená Bohu, slúžiaca človeku. Jestvovanie duchovných, neteles- ných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je pravda viery. Svedectvo Písma je také jasné, aká jasná je jed- nomyseľnosť Tradície. Svätý Augustín o nich hovorí: „‚Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto prirodzenosti, je to duch; ak sa pý- taš na službu, je to anjel: podľa toho, čím je, je duch; podľa toho, čo koná, je anjel.“ Anjeli sú celou svo- jou bytosťou Boží služobníci a poslovia. Keďže „ustavične hľadia na tvár… Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 10), počúvajú na jeho slo- vá a plnia jeho príkazy. Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. Kristus je stredobodom sve- ta anjelov. Sú to jeho anjeli: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli…“ (Mt 25, 31). Sú jeho, lebo sú stvorení skrze neho a pre neho: „Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na ze- mi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnos- ti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho“ (Kol 1, 16). A ešte väč- šmi sú jeho preto, že ich urobil poslami svojho plánu spásy. Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy zďaleka i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňo- vaní: zatvárajú pozemský raj, chránia Lota, zachraňujú Agar a jej dieťa, zadŕžajú Abrahámovi ruku, svojou službou sprostredkúvajú zákon, vedú Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania, pomáhajú prorokom... Uviedli sme aspoň niekoľko príkladov. Napokon anjel Gabriel zvestuje narodenie Predchodcu a potom narodenie samého Ježiša. Anjeli ochraňujú Ježišovo detstvo, posluhujú Ježišovi a utešujú ho v smrteľnej úzkosti. Anjeli aj „evanjelizujú, keď oznamujú dobrú zvesť o Kristovom vtelení a zmŕtvychvstaní. Budú pri Kristovom návrate, ktorý oznamujú, a budú mu posluhovať pri súde“. Dovtedy, čiže do Kristovho návratu, celý život Cirkvi má úžitok z tajomnej a účinnej pomoci anjelov. Cirkev sa vo svojej liturgii pripája k anjelom, aby sa klaňala trojsvätému Bohu; vzýva ich o pomoc. Ľudský život je od svojho začiatku až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu. Cirkev si uctieva anjelov, ktorí jej pomáhajú na pozemskej púti a ochraňujú každého človeka. V ikonografii sú zobrazení najčastejšie ako nadpozemské bytosti, čo je vyjadrené tým, že tieto bytosti majú krídla a isté atribúty svojho poslania.