Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

9. október

Sv. DIONÝZ, biskup, a spoločníci, mučeníci

Pôvod mena: pochádza z mena sta- rogréckeho boha vína Dionýsia; iní hovo- ria, že význam mena sa dá vysvetliť ako božské dieťa alebo divoch. Mnohí si mylne spájajú svätca dneš- ného dňa s Dionýzom Aeropagitom, so svätcom z čias apoštola sv. Pavla, kto- rého na kresťanstvo obrátil apoštol Pavol. Neskôr podľa tradície bol prvým bisku- pom Atén. Podľa Rímskeho martyrológia zomrel ako mučeník. Podľa prameňov bol vynikajúcim spisovateľom a spisy sú vzácnym dokladom a klenotom sta- rokresťanského písomníctva. Zvlášť spis o cirkevnej hierarchii je dôležitý pre dejiny liturgie a jej vývoja, nakoľko opisuje kresťanské obrady, svätú omšu, svätenie olejov a po- hrebné obrady. Podľa starých prameňov Dionýz, svätec dnešného dňa, bol jeden zo siedmych vierozvestcov, ktorý na prianie pápeža Fabiána v polo- vici 3. storočia bol vysvätený za biskupa a odišiel do Galie. Tam požehnane účinkoval v mestách Chartres a Lutetia Parisiorum (dnešný Paríž). V druhej polovici 3. storočia však vypuklo veľké prenasledovanie kresťanov vo Francúzsku a aj biskup Dionýz bol zajatý a spolu so svojimi spoločníkmi bol kruto mučený a popra- vený. Nad Parížom sa vypína vrch, ktorý sa stal svedkom umučenia Dionýza a jeho spoločníkov a dodnes nesie meno Montmartre – Hora mučeníkov. Nad hrobom svätca v 7. storočí svätá Genovéva akráľ Dagobert založili slávne opátstvo Saint Denis. Opátstvo bolo pohrebiskom francúzskych kráľov a aj dnes je jedným z najsláv- nejších pútnych miest Francúzska. Vikonografii je zobrazený ako mučeník v biskupskom rúchu s odťatou hlavou v rukách, niekedy s mečom v rukách.